13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ÖDEME EMRİ TEBLİĞİNDEN İTİBAREN BİR SENE İÇİNDE HACİZ İSTENMEMİŞ İSE YENİLEME HARCI

  1. Hukuk Dairesi 2015/34201 E. , 2016/11659 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı tarafından borçlu Kooperatif aleyhine genel haciz yolu ile ilamsız takip yapıldığı, takibin kesinleşmesinden sonra borçlu Kooperatif icra mahkemesine başvurusunda, ödeme emri tebligatının usulsüz olduğunu, icra dosyasının bir yıldan fazla iki kez işlemsiz bırakıldığını ve yenilemeden işlem yapılmaya devam edildiğini ileri sürerek, hacizlerin fekkini, 1 yıllık süreden sonra yapılan tüm işlemlerin ve icra takibinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, dosyanın yenilenmemesi nedeniyle 10.09.2013 tarihinden sonraki işlemlerin iptaline karar verilmiş, iş bu karar temyiz edilmesi üzerine, Dairemizin 28.01.2015 tarih ve 2014/ 28409 Esas-2015/ 2114 Karar sayılı ilamı ile borçlunun usulsüz tebligat nedeniyle takibin iptali isteminin de incelenerek olumlu olumsuz bir karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle bozulmuş, mahkemece bozmaya uyulduktan sonra takibin iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.
İİK’nun 78/2. maddesi gereğince haciz isteme hakkı, ödeme emri tebliğ tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. Aynı maddenin 4 ve 5. fıkraları gereğince haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmez ise dosya muameleden kaldırılır. Yeniden haciz istemek, yenileme talebinin borçluya tebliğine bağlıdır. İlama dayalı olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine yeniden harç alınır.
Somut olayda borçlulara gönderilen ödeme emrinin 30.04.2010 tarihinde tebliğ edildiği ve alacaklının yasal 1 yıllık süre içinde (11.05.2010 tarihinde) haciz talebinde bulunduğu görülmüş olmakla İİK’nun 78/4. maddesinde belirtilen dosyanın işlemden kaldırılması koşulları oluşmamıştır. Bu durumda alacaklının haciz isteme hakkı düşmediğinden takibe devam edilebilmesi için İİK’nun 78/5. maddesi gereğince harç alınmasına ve borçluya yenileme emrinin tebliğine gerek bulunmamaktadır.
7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 32. maddesi gereğince tebligatın usulsüz olması halinde muhatabı tebliğden haberdar olmuş ise muteber sayılır. Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi olarak kabul edilir. Öte yandan, borçlunun kendisine gönderilen tebligatın usulsüz olduğunu ileri sürerek icra mahkemesine başvurması “şikayet” olup, İİK’nun 16/1. maddesi gereğince şikayetin öğrenme tarihinden itibaren 7 günlük sürede yapılması gereklidir (HGK’nun 05/06/1991 tarih ve 91/12-258 E., 91/344 sayılı kararı).

Ödeme emrinin usulsüz tebliğ edilmiş olması takibin iptali nedeni olamaz. Yukarıda da belirtildiği üzere bu durumda tebliğ tarihinin öğrenme tarihine göre düzeltilmesi ile yetinilmesi gerekir.
O halde mahkemenin karar gerekçesinde de kabul edildiği üzere, borçluya çıkarılan ödeme emri tebligatı usulsüz olduğundan, Tebligat Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca borçlunun tebligatı öğrendiği tarihin tebliğ tarihi olarak esas alınması suretiyle, takibin kesinleştiği tarihin tespit edilmesi, düzeltilen tebliğ tarihine göre takibin kesinleşmesinden önce haciz konulmuş ise anılan haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.04.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.