24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

HACZE KABİL MAL OLMASA BİLE ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN BİR YIL İÇİNDE HACİZ TALEP EDİLMESİ HALİNDE YENİLEME HARCI

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Elif Şirin tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
İİK’nun 78/2. maddesi gereğince ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir yıl içinde haciz talep edilmesi gerekir. Bu süre içinde haciz talep edilmediği takdirde dosya işlemden kaldırılır. Yeniden haciz istenebilmesi için yenileme harcı yatırılarak dosyanın yenilenmesi gerekir.
Somut olayda, örnek 7 ödeme emrinin 08.08.2014 tarihinde borçluya tebliğ edildiği, alacaklı tarafından yasal sürede 27.08.2014 tarihinde haciz talep edildiği ancak borçlunun haczi kabil malı olmadığından haciz işleminin uygulanamadığı görülmektedir. Bu durumda alacaklı tarafından süresinde haciz talep edilmiş olmakla İİK.nun 78/4. maddesine aykırı olarak dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmesi doğru değildir.
O halde; mahkemece, şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.