13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

HACZEDİLEN PARA ÜZERİNDEN HACZİN KALDIRLMASINDA TAHSİL HARCI

12. Hukuk Dairesi         2014/3930 E.  ,  2014/6253 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İstanbul 23. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 15/11/2012
NUMARASI : 2012/180-2012/106

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 21/11/2013 tarih, 2013/29022 Esas – 2013/37035 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair karar düzeltme istemi yerinde değil ise de ;
Alacaklı tarafından borçlular aleyhine başlatılan genel haciz yolu ile ilamsız icra takibinde, alacaklı vekili, borçlu G.. Etüd Müş. ve Müh. Anonim Şirketi hakkında 3. kişi N… İnş. Tic. Ltd. Şirketi’ne gönderilen ve haciz ihbarnamesi neticesinde konulan haczin kaldırılmasını talep etmiş, icra müdürlüğünce, 3. kişi tarafından haczedilen 749.898 TL üzerinden %7.92 oranında tahsil harcı ile %2 oranında cezaevi harcı ödenmesi halinde haczin kaldırılmasına karar verilmiştir. Alacaklı vekili, anılan icra müdürlüğü işleminin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurmuş; mahkemece, haczin kaldırılması isteminin alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğini gerekçe göstererek şikayetin reddine karar vermiştir.
Somut olayda N.. İnş. Tic. Ltd. Şirketi’ne gönderilen haciz ihbarnamesi sonucu haczedilen 749.898,56 TL bedel üzerinden %7.92 tahsil harcının ve %2 cezaevi harcının kesildiği görülmektedir.
492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 23. maddesinde “Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnamaye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır” düzenlemesine yer verilmiştir. Bu durumda, hacizden sonra satıştan önce hacizden vazgeçildiği dikkate alınarak alacaklı tarafından 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 23. maddesinde hüküm altına alınan vazgeçme harcı adı altında tahsil harcının yarısının (%3.96) tahsili gerekirken %7,92 oranında tahsil harcı alınması işlemi isabetsiz olup bu nedenle kararın Dairemizce bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla karar düzeltme isteminin kısmen kabulü gerekmiştir.
SONUÇ : Alacaklının karar düzeltme isteminin kısmen kabulü ile Dairemizin 21/11/2013 tarih ve 2013/29022 Esas – 2013/37035 Karar sayılı onama ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 05/03/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.