24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ TAHSİL HARCI

12. Hukuk Dairesi         2020/835 E.  ,  2020/8239 K.


Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
1- İlk Derece Mahkemesi tarafından hükümden sonra yapılan 29.04.2019 tarihli harca yönelik “tavzih kararı” HMK. nun 305/2. maddesinin “hüküm fıkrasında taraflara tanınan haklar ve yüklenen borçlar, tavzih yolu ile sınırlandırılamaz, genişletilemez ve değiştirilemez.” şeklindeki emredici düzenlemesine açıkça aykırı ise de, bu husus davacı tarafından istinaf ve temyiz edilmediğinden inceleme dışı bırakılmıştır.
Tavzih kararındaki kabule göre, başvuru harcının da davacıya iadesi gerekirken sadece peşin harcın iadesine karar verilmesi ve yargılama giderine katılan harç masraflarına ilişkin düzeltme yapılmaması isabetsizdir.
2-Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre, davalı Üniversite vekilinin aşağıdaki bendin dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
3- Bölge Adliye Mahkemesince davalı Üniversitenin 2547 Sayılı Yasa’ nın 56/b ve “Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumları, bu Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade ederler” şeklindeki Ek Madde 7  delaleti ile Harçlar Yasa’sının 13/j maddesi uyarınca harçtan muaf olduğunun gözetilmemesi ve İlk Derece Mahkemesince hükümdeki karar harcına ilişkin kısım HMK. nın 305/2. maddesine aykırı olsa tavzih kararı ile düzeltilmekle birlikte, yargılama giderlerine harç katılarak harçtan muaf olan davalı Üniversite’ ye harç yükletilmesi hatalı olup, bozma sebebi ise de, bu yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden Bölge Adliye Mahkemesi ile İlk Derece Mahkemesi kararlarının HMK. nun geçici 370/2. maddesi uyarınca düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.
SONUÇ:
A) Bölge Adliye Mahkemesi kararının hüküm fıkrasının 2 ve 3 numaralı bentlerinin çıkartılarak, yerlerine;
“2-Davalı Üniversite harçtan muaf olduğundan, harca hükmedilmesine yer olmadığına,
3- Davalıdan yersiz alınan tüm istinaf harçlarının isteği halinde davalıya iadesine,
B) İlk Derece Mahkemesi kararının hüküm fıkrasının harç ve yargılama giderlerine ilişkin paragraflarının çıkartılarak, yerlerine;
“-Davalı Üniversite harçtan muaf olduğundan, davalı Üniversiteye harç yükletilmesine yer olmadığına,
Davacının yatırdığı başvuru harcı ile peşin harcın karar kesinleştiğinde ve isteği halinde davacıya iadesine,
– Davacının yaptığı 46,50 TL. 4 davetiye gideri, 45,00 TL. müzekkere ücreti ve 320,00 TL. bilirkişi masrafı toplamı 411,540 TL. yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine”, paragraflarının yazılmasına, hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, harç alınmasına yer olmadığına, dava dosyasının İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 07.10.2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.