24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ÜNİVERSİTELERDE HARÇ ALINMAZ

9. Hukuk Dairesi         2016/36132 E.  ,  2020/18936 K.

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı … vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- 2547 sayılı Kanun’un 56/b maddesi delaleti ile Harçlar Kanunu’nun 13/j maddesi uyarınca harçtan muaf olan davalı Üniversiteye harç yükletilmesi hatalı olup, bozma sebebi ise de, bu yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 438/7. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen şekilde düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur.
SONUÇ:
Hüküm fıkrasının harçlara ilişkin 2 ve 4 numaralı bendinin çıkarılarak yerine;
“2)Davalı … harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,
4)Davacı tarafça yatırılan peşin harç ve ıslah harcı toplamı 159,75 TL’nin davalı Üniversite harçtan muaf olduğundan karar kesinleştiğinde talep halinde davacıya iadesine, 400,00 TL bilirkişi ücreti ve 194,40 TL PTT gideri olmak üzere toplam 594,40 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,” yazılarak hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, … harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, 17.12.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.