28 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

HARÇTAN MUAF OLAN ALACAKLIYA HALEF OLAN TEMLİK ALACAKLISININ TAHSİL HARCI DURUMU

12. Hukuk Dairesi         2010/22664 E.  ,  2011/2832 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İzmir 5. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 31/03/2010
NUMARASI : 2010/375-2010/459

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temlik alacaklısı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
5230 Sayılı Yasanın 11.maddesinde “4603 Sayılı Kanuna tabi bankalarca yeniden yapılandırma sürecinde açılmış veya açılacak dava ve takipler sonuçlandırılıncaya kadar 492 Sayılı Harçlar Kanununun 2, 23 ve 29.maddeleriyle 2548 Sayılı Cezaevleri ile Mahkeme Binaları İnşaası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1.maddesi hükmü uygulanmaz. İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde teminat şartı aranmaz. Bankaların mahkeme ilamını alması ve tebliğe çıkarması işlemlerinde karşı tarafa yükletilmiş olan harcın ödenmiş olması şartı aranmaz.”hükmü yer almaktadır.
Harçlar Kanununun 23.maddesinde ise ” Her ne  sebep ve surette olursa olsun icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır.” düzenlemesine yer verilmiştir.
Somut olayda, takip alacaklısı Ziraat Bankasına halef olarak alacağın bir kısmını temlik alan temlik alacaklısı, fazla hacizlerin kaldırılması talebinde bulunmuş, kendisinden Harçlar Kanununun 23.madddesine göre vazgeçme harcı istenilmiştir.
Yukarıda belirtilen yasa maddeleri nazara alındığında Ziraat Bankasına halef olan alacaklıdan vazgeçme harcının istenilmesi mümkün değildir.
Mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle istemin reddi isabetsizdir.
SONUÇ  : Temlik alacaklısı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA),  08.03.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.