25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Harçtan muafiyet vekalet suret harcını da kapsar mı ?

  1. Hukuk Dairesi 2016/4235 E. , 2016/12828 K.

Görüldüğü üzere, sözü geçen yasa maddesinde öngörülen muafiyetin, 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun tahsil harcına ilişkin 28. maddesini kapsamaz ise de; başvurma harcı, peşin harç ve vekalet suret harcından muafiyeti içerdiği açıktır.
Somut olayda, alacaklı bankanın, yukarıda açıklanan kanunda sayılan bankalardan olduğu ve icra müdürlüğünün şikayete konu işleminde sözkonusu kanuna aykırı şekilde tahsil harcı yanında vekalet suret ve başvuru harcının da alınmasına karar verildiği görülmektedir.
O halde, mahkemece, şikayetçi bankanın, başvurma harcı ve vekalet suret harcına yönelik şikayetinin kabulü gerekirken, bu yöndeki istemin de reddine karar verilmesi isabetsizdir.


MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
4603 Sayılı Yasa ile, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi (bankalar), çağdaş bankacılığın ve uluslararası rekabetin gereklerine göre çalışmalarını ve özelleştirmeye hazırlanmalarını sağlayacak şekilde yeniden yapılanmaya tâbi tutulmuştur.
5230 Sayılı Yasa’nın 11. maddesinde; “4603 Sayılı Kanuna tâbi bankalarca yeniden yapılandırma sürecinde açılmış veya açılacak dava ve takipler sonuçlandırılıncaya kadar 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 2, 23 ve 29. maddeleriyle 2548 Sayılı Cezaevleri ile Mahkeme Binaları İnşaası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun’un 1. maddesi hükmü uygulanmaz. İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde teminat şartı aranmaz. Bankaların mahkeme ilamını alması ve tebliğe çıkarması işlemlerinde karşı tarafa yükletilmiş olan harcın ödenmiş olması şartı aranmaz” hükmü yer almaktadır.
Görüldüğü üzere, sözü geçen yasa maddesinde öngörülen muafiyetin, 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun tahsil harcına ilişkin 28. maddesini kapsamaz ise de; başvurma harcı, peşin harç ve vekalet suret harcından muafiyeti içerdiği açıktır.
Somut olayda, alacaklı bankanın, yukarıda açıklanan kanunda sayılan bankalardan olduğu ve icra müdürlüğünün şikayete konu işleminde sözkonusu kanuna aykırı şekilde tahsil harcı yanında vekalet suret ve başvuru harcının da alınmasına karar verildiği görülmektedir.
O halde, mahkemece, şikayetçi bankanın, başvurma harcı ve vekalet suret harcına yönelik şikayetinin kabulü gerekirken, bu yöndeki istemin de reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.05.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.