23 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İCRA MAHKEMESİNİN TAHLİYE KARARI TEFHİM VEYA TEBLİĞ EDİLMEDEN TAHLİYE YAPILAMAZ

İcra mahkemesinin *1* tahliyeye mütedair kararının infazı için kesinleşmesi beklenmez. Ancak tahliye için, kararın borçluya tefhimi veya tebliği tarihinden itibaren ongün geçmesi lazımdır. Borçlu tahliye kararı hakkında 36 ncı madde hükmünden faydalanabilir.

Alacaklı taraf İcra Mahkemesinin vermiş olduğu tahliye kararını dosyaya sundu ve tahliye talebinde bulundu.
Talep ve dosya incelendi;
Tahliye kararının davalı tarafın yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği,
Tahliye kararının tebliğ edildiğine ilişkin ilgili mahkemeden dosyamıza herhangi bir bilgi gelmediğinden,
İİK’nun 269/c/3. Maddesi “İcra mahkemesinin *1* tahliyeye mütedair kararının infazı için kesinleşmesi beklenmez. Ancak tahliye için, kararın borçluya tefhimi veya tebliği tarihinden itibaren on gün geçmesi lazımdır. Borçlu tahliye kararı hakkında 36 ncı madde hükmünden faydalanabilir.” şeklinde düzenlendiğinden ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2014/867, 2014/40, 2013/140,2013/69, 2012/1401 esas sayılı kararlarında aynı yönde karar verildiğinden, aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varılarak,

KARAR :
1-Talebin reddine,

İİK.nun 16. maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi’ne verilen kararın şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.