20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İDARİ YAPTIRIM KARARI

İDARİ YAPTIRIM KARARI

Alacaklı….. vekili Av……..’a …….TL.ve masraflarını ödemeye borçlu …..(TC) hakkında kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla icra takibi başlatıldığı borçlu hakkındaki takibin kesinleştiği ve borcun ödenmediği ;
Alacaklı vekili borçlunun…….işverenin yanında çalıştığını ve maaşının 1/4 ünün haczedilerek gönderilmesi hususundaki talebi ile işveren ……’e ……/…./2011 tarihinde maaş haciz müzekkeresi yazıldığı ve …./…./ 2011 tarihinde maaş haciz müzekkeresinin …’a tebliğ edildiği, muhattap tarafından herhangi bir ödeme yapılmaması ve yazımıza cevap verilmemesi nedeni ile …/…/2011 tarihinde tekrar yazıldığı ve tekid yazımızın …/…./2011 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen yazılarımıza cevap verilmediği gibi ödemede yapılmamıştır.
Alacaklı vekili tarafından kabahatli işveren …. hakkında C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.
Cumhuriyet Başsavcılığı 5326 Sayılı Yasanın 32.maddesi uyarınca cezaya emri veren makam tarafından karar verileceğinden …./…/2012 tarih ve …….sayılı görevsizlik kararı vererek dosyayı Müdürlüğümüze göndermiştir.
KARAR : Yukarıda açıklanan nedenler ile, Kabahatli işveren….’in 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesi gereğince 169,00.TL.idari para cezası ile cezalandırılmasına,
Verilen cezaya ilişkin aynı yasa gereğince 15 gün içerisinde Sulh Ceza Mahkemesine itiraz hakkının bulunduğuna,
İdari para cezasının bu süre zarfında ödenmemesi halinde 6183 Sayıalı yasa uyarınca tahsil edilmek üzere kararın Defterdarlığına gönderilmesine karar verildi.

KİMLİĞİ :
…….