28 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İCRA MÜDÜRÜNÜN TAPU HARCI SORUMLULUK SINIRI

  İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi Dosya No:2019/671 Karar No:2019/2443  Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No : 2019/13353   Karar No :2020/5513

İzmir 6. İcra Hukuk Mahkemesinin 2018/791 Esas, 2019/32 Karar sayılı dosyasında verilen davanın kabulü kararına karşı, davacı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine istinaf incelemesi yapılmak üzere Dairemize gönderilen ve heyetçe incelenen dosyada;
İSTEM : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, müvekkili bankaya borçlu Kanca Dış Ticaret Teks. Müm. İnş. Tur. A.Ş. adına kayıtlı bankaya ipotekli İzmir İli, Buca İlçesi, Tınaztepe Mah., 7570 ada 12 parselde kayıtlı taşınmazın İzmir 3. İcra Müdürlüğünün 2018/2858 Tal. sayılı dosyasında 25/09/2018 tarihinde satışının yapıldığını, kesinleşen ihale uyarınca taşınmazın tescil işlemlerine başlandığını, icra ihalesi öncesi B.E.O.S.B’den uygunluk görüşü alındığını ve bu doğrultuda satış işleminin yapıldığını, satış işleminin yapıldığı talimat icra dosyasına tüm yükümlülüklerini yerine getiren, OSB borçlarını ödeyen müvekkilinin icra satışı ile edinilen taşınmaz ile ilgili devir bedeli alınmaması yönünde talepte bulunulduğunu, söz konusu taleplerinin 12/11/2018 tarihli müdürlük kararı ile reddedildiğini belirterek, icra memur işleminin iptali ile B.E.O.S.B’ye ihtirazi kayıt ile ödenen devir bedelinin iadesi hususunda muhtıra gönderilmesi yönünde karar verilmesini istemiştir.
İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARARI : İlk derece mahkemesince dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, davacının davasının kabulü ile İzmir 3. İcra Müdürlüğünün 2018/2858 Talimat sayılı dosyasında 12/11/2018 tarihli müdürlük kararının iptaline karar verilmiştir.
İSTİNAF SEBEPLERİ : Davacı vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle, dava dilekçesini tekrarla, müvekkil bankaya borçlu şirket adına kayıtlı taşınmazın alacağına mahsuben müvekkili tarafından ihalede satın alındığını, taşınmazın 3. kişilere devrinde OSB’den uygunluk görüşü alınması gerekir şerhi bulunması nedeniyle B.E.O.S.B’den uygunluk şerhi alındığını ve satış ilanının bu doğrultuda hazırlandığını, satış ilanının 5. maddesinde Bakanlık ve OSB borçlarının öncelikle ödenmesi gerektiğinin belirtildiğini, bildirilen borç miktarının taraflarınca ödendiğini, B.E.O.S.B tarafından taşınmaz satış ve tesciline uygunluk verilebilmesi için ayrıca satış bedelinin %3+KDV oranında ortaklık devir bedeli talep edildiğini, satış ilanında bu hususun belirtilmediğini, yapılan satış icrai satış olup, OSB borçları ödendiği halde, keyfi bir uygulama ile devir bedeli istenilmesinin yasal dayanağı bulunmadığını, satış ilanında yer almayan bir bedelin talep edilmesinin hukuki olmadığını, bu konuda icra müdürlüğüne yaptıkları başvurunun reddedildiğini, ortaklık devir bedelinin ihtirazi kayıt ile ödendiğini ve icra müdürlüğünce B.E.O.S.B’ye ödendiğini, icra müdürlüğü kararının bu yönü ile de şikayete konu edildiğini, iptal kararına istinaden ödenen tutarın iadesi konusunda muhtıra gönderilmesi gerektiğini belirterek, kararın kaldırılmasına ve davanın kabulüne karar verilmesini istemiştir.
DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE : Dava, İİK’nın 16. maddesi uyarınca ihale bedelinden %3 + KDV tutarında ortaklık devir bedeli alınmasına yönelik icra memur işlemini şikayettir.
İzmir 3. İcra Müdürlüğünün 2018/2858 Tal. sayılı takip dosyasının incelenmesinde, alacaklı davacı tarafından borçlu Kanca Dış Ticaret Tek. Müm. İnş. Tur. A. Ş. aleyhine başlatılan icra takibinde, 25/09/2018 tarihinde yapılan ihalede İzmir İli, Buca İlçesi, Tınaztepe Mahallesi, 7570 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın 3.185.000,00 TL bedelle alacağına mahsuben alacaklı bankaya ihale edildiği, ihalenin 11/10/2018 tarihinde kesinleştiği, alacaklı vekilinin OSB tarafından istenilen satış bedeli üzerinden %3+KDV tutarında ortaklık devir bedelinin alınmasına yer olmadığı yönünde karar verilmesini istediği, icra müdürlüğünce 12/11/2018 tarihinde “ortaklık devir bedeli ile ilgili alınması gereken miktarın İcra Müdürlüğünce alınması gereken bir harç olmaması, tapu devir işlemlerinin OSB’ye ilişkin işlem olması nedeni ile OSB tarafından istenilen satış bedeli üzerinden %3+KDV tutarında ortaklık devir bedelinin alınmasına yer olmadığı yönünde karar verilmesi yönündeki talebin reddine, dosyaya depo edilen ortaklık devir bedeli olan 112.749,00 TL devir bedelinin Buca Ege Organize Sanayi Bölgesinin TR … nolu iban hesabına yatırılmasına” karar verildiği, alacaklı tarafça yatırılan 112.749,00 TL’nin Buca Organize Sanayi Bölgesi hesabına gönderildiği, kararın alacaklı vekiline tebliğ edilmediği ve davanın yasal süresinde açıldığı anlaşılmıştır.
İİK’nın 135/1. maddesi uyarınca, ihalenin kesinleşmesi üzerine icra müdürü, taşınmazın alıcı adına tescili için tapuya yazı yazar. Buna göre, icra müdürünün görevi, yalnızca tapu sicil müdürlüğüne alıcı adına tescil yazısı yazmaktan ibarettir. Tapu sicil müdürlüğünce alınmasına karar verilen tapu harcı, ortaklık devir bedeli gibi harç ve benzeri yükümlülüklerin tahakkuk ve tahsili, idari bir işlem olup, anılan işleme karşı yapılacak şikayeti inceleme görevi de idari yargıya aittir.
Somut olayda, şikayet konusu 12/11/2018 tarihli icra müdürlüğü işleminde, OSB tarafından istenilen ortaklık devir bedelinin alınmasına yer olmadığı yönünde karar verilmesi talebinin reddine karar verilmesine rağmen, ihale alıcısı alacaklı tarafından icra dosyasına depo edilen 112.749,00 TL ortaklık devir bedelinin, Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi banka hesabına yatırılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır. Mahkemece ortaklık devir bedelinin icra müdürlüğüne depo edilmesine ilişkin işlemin iptaline karar verildiğinden, bu bedelin ilgili kurumdan geri istenilmesi ve bu konuda muhtıra düzenlenmesi icra müdürlüğünün görevinde olup, Mahkemece bu konuda karar verilmesi gerekmez.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin istinaf başvuru nedenlerinin yerinde olmadığı, kararın usul ve yasaya uygun olduğu, kararda kamu düzenine aykırı bir yön de bulunmadığı anlaşılmakla, HMK’nın 353/1-b/1 maddesi uyarınca başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.
HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-İzmir 6. İcra Hukuk Mahkemesinin 2018/791 Esas, 2019/32 Karar sayılı kararı usul ve esas yönünden hukuka uygun bulunduğundan, davacının istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK’nın 353/1-b/1 maddesi uyarınca ESASTAN REDDİNE,
2-Davacı harçtan bağışık olduğundan, harç alınmasına yer olmadığına,
3-Davacı tarafından yapılan istinaf yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

4-HMK’nın 333. maddesi uyarınca kalan gider avansının ilgili tarafa geri verilmesine,
İlişkin, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda İİK’nın 364/1 maddesi ve HMK’nın 361/1 maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi. 04/10/2019