24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAPU HARCI SORUMLULUĞU

  1. Hukuk Dairesi 2016/7879 E. , 2016/26280 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Şikayetçi banka vekili icra mahkemesine başvurusunda; alacaklı tarafından ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan ilamlı icra takibinde ipotekli taşınmazın üçüncü kişiye satılması sonucu, icra müdürlüğünce verilen tellaliye harcı kesintisi yapılmasına ilişkin 14.7.2015 tarihli karar ile tahsil harcı ve tapu satım harcı kesintisi yapılmasına ilişkin 15.7.2015 tarihli kararın iptalini talep etmiş, mahkemece şikayetin reddine karar verilmiştir.
İİK’nun 135/1. maddesi uyarınca; ihalenin kesinleşmesi üzerine icra müdürü, taşınmazın alıcı adına tescili için tapuya yazı yazar. Buna göre, icra müdürünün görevi, yalnızca tapu sicil müdürlüğüne alıcı adına tescil yazısı yazmaktan ibarettir. Tapu harçları ise, tescil işlemi sırasında tapu sicil müdürlüğü tarafından tahakkuk ve tahsil olunur. Tapu sicil müdürlüğünce, tapu harcının tahakkuk ve tahsili, idari bir işlem olup, anılan işleme karşı yapılacak şikayeti inceleme görevi de idari yargıya aittir.
Somut olayda, şikayet konusu 15.7.2015 tarihli icra müdürlüğü işleminde, ihale alıcısının, tescil aşamasında tapu müdürlüğünde ödeyeceği ihale bedeli üzerinden % 4 oranına karşılık gelen 5.120,00 TL’nin yarısının (tapu satış harcının), satış bedelinden ödenmesi gerektiğinden, 2.560,00 TL’nin dosyada alıkonulmasına karar verildiği anlaşılmaktadır. Söz konusu işlem, icra müdürlüğü işlemi olup, icra müdürlüğünün, tapu harcı yönünden tahakkuk ve tahsil görevi bulunmadığından, tapu harcının 2.560,00 TL’lik kısmını ilgilisine ödenmek üzere dosyada bulundurma yetkisi yoktur.
O halde mahkemece, yukarıda açıklandığı üzere alacaklı bankanın tapu harcına ilişkin şikayetinin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile şikayetin tümden reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.