18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İİK 120. MADDE ALACAK TAKİBİ RED, BÜTÜN HACİZ ALACAKLILARIN MUVAFAKATI OLMADIĞINDAN

Alacaklı/ Vekilinin Esas sayılı Talepleri dosyamıza geldi.
Alacaklı vekilinin talepte İİK.’nun 120. Maddesi gereği takip yetkisi istediği anlaşıldı.

İİK.’nun 120. Maddesi “Hacze iştirak eden bütün alacaklılar muvafakat ederlerse borçlunun borsada ve piyasada fiyatı olmıyan alacakları, ödeme yerine geçmek üzere itibari kıymetleriyle kendilerine veya hesaplarına olarak içlerinden birine devredilir. Bu halde alacaklılar, alacakları nispetinde borçlunun haklarına halef olurlar.
Aynı suretle hacze iştirak edenlerin hepsi veya içlerinden birisi borçlunun üçüncü bir şahıstaki alacağının tahsilini veya böyle bir şahsa karşı haiz olduğu dava hakkının kullanılmasını, masraf kendilerine ait olmak ve fakat haklarına halel gelmemek şartiyle üzerlerine alabilirler.
Bu suretle elde edilecek para ilk önce üzerlerine alanların alacak ve masraflarının ödenmesine karşılık tutulur.” şeklinde düzenlenmekle,

İİK.’nun 120/3. Maddesinde elde edilecek para ilk önce üzerlerine alanların alacak ve masraflarının ödenmesine karşılık tutulacağından, diğer alacaklılar bakımından haktan vazgeçme hükmü doğuracağından,
Dolayısı ile vazgeçme veya devirde tasarruf sahibi diğer haciz alacaklıları olduğundan,
Eksiklikler giderilmeden yetki verilmesi yasaya aykırı olduğundan,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1-Talebin reddine,

Yazıyı görüntüle

İİK.’nun 16. Maddesi gereği verilen kararın Konya İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.