20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İİK.’nun 106. Ve 110. Maddesi gereği haciz kaldırma talebi red kararı

KONU : İİK.’nun 106. Ve 110. Maddesi gereği haciz kaldırma talebi

Borçlu / vekili İİK.’nun 106. Ve 110. Maddesi gereği haczi konulan taşınmazlar üzerindeki hacizlerin kaldırılmasını talep ettiği anlaşıldı.
Dosya incelendi;
Alacaklı tarafın talebi ile / / tarihinde haciz konulduğu alacaklı taraf İİK.’nun 106. Maddesi gereği satış talebinde bulunduğu ve İİK.’nun 110. Ve 59. Maddesi gereği / / tarihinde satış avansını yatırıdığı görüldü.İİK.’nun 106.,110., ve 59. Maddeleri ve Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2016/5574 Esas ve 2015/30239 Karar sayılı kararları ve yerleşik yargıtay kararları gereği aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varılmıştır.
KARAR:
Talebin reddine,
Verilen iş bu kararı İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkmesi Hakimliği’ne 7 gün içinde şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.