20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İİK’NUN 153. MADDESİ UYARINCA DEPO EDİLEN İPOTEK BEDELİNİN ÖDENMESİNDE HARÇ

12. Hukuk Dairesi         2014/22986 E.  ,  2014/29810 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Kuşadası İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 04/11/2013
NUMARASI : 2013/390-2013/492

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
İpotek borçlusu tarafından İİK’nun 153. maddesi gereğince ipotek bedelinin Kuşadası 1. İcra Müdürlüğü’nün 2013/3663 Esas sayılı dosyasına depo edildiği, icra müdürlüğünce ipotek alacaklısına ödeme yapılırken depo edilen ipotek bedelinden tahsil harcı kesildiği, ipotek alacaklısı tarafından tahsil harcı kesilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurulduğu, mahkemece; 492 sayılı Harçlar Kanununa göre açıkça istisna tutulmayan hallerde harcın tahsil edileceği ve şikayete konu hususta açıkça bir muafiyet bulunmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
492 Sayılı Kanuna göre; harç, yapılan bir hizmet karşılığı olarak devletin aldığı paradır. Harç tahsil edilebilmesi için açık bir yasal düzenleme bulunması zorunludur. 492 sayılı Harçlar Kanunu’na ekli (1) sayılı tarifenin B/I- 3. fıkrasında belirtilen hallerde ve takip safhalarına göre tahsil harcı alınır. Ancak bu tahsil harcının doğabilmesi için takibin o safhasının yerine getirilmesi gerekir. İİK’nun 153. maddesi uyarınca ipoteğin fekki talebinde alacaklı tarafından yapılmış bir takip bulunmadığından anılan maddeye dayalı olarak tahsil harcı alınması mümkün değildir.
Öte yandan İİK’nun 153. maddesinde de ipotek bedelinin depo edilip alacaklıya ödeme yapılması halinde harç alınacağına ilişkin bir düzenleme bulunmadığından maktu başvurma harcı dışında başka harç alınamaz.
Bu durumda icra müdürlüğünün tahsil harcı kesilmesine ilişkin işlemi yasaya aykırı olduğundan mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09/12/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.