20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

KAMULAŞTIRMA NEDENİ İLE TAHLİYEDE TAHLİYE HARCI ALINMAZ

8. Hukuk Dairesi         2014/728 E.  ,  2014/2663 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Konya 4. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 14/11/2013
NUMARASI : 2013/1044-2013/1156

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

K A R A R

Alacaklı idare tarafından Konya 12. İcra Müdürlüğü’nün 2013/6380 Esas sayılı dosyası ile Konya Asliye 4. Hukuk Mahkemesi’nin 2012/341 Esas, 605 Karar sayılı ilamı takibe konulmuş taşınırın teslimine veya taşınmaz tahliye veya teslimine ilişkin örnek nolu icra emri 26.08.2013 tarihinde düzenlenerek borçluya gönderilmiştir. Alacaklı vekilinin taşınmazdan takip borçlularının tahliyelerini talep etmesi üzerine İcra Müdürlüğü’nce ”yıllık kira bedeli, bilinmiyorsa tespit edilecek emsal kira bedeli üzerinden %2.27 oranında tahliye harcı alınmasına” karar verilmiş, alacaklı vekili İcra Mahkemesi’ne başvurusunda; taşınmazın Kamulaştırma Kanunu’nun 20. maddesine dayanılarak tahliyesinin istenilmesi nedeniyle harç alınmasının yasal olmadığından bahisle müdürlük işleminin iptalini talep etmiştir. Mahkemece 492 sayılı Harçlar Kanunu’nda Kamulaştırma Kanunu’nun 20.maddesinden kaynaklı tahliyelerde harç alınmayacağına yönelik bir düzenleme olmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir. Hükmü şikayetçi alacaklı vekili temyiz etmektedir.
Kamulaştırma Kanunu’nun 20. maddesinde “bu kanun uyarınca lehine kamulaştırma yapılan idare adına tapu dairesince tescil edilen taşınmaz malın boşaltılması idarece icra memurundan istenir” düzenlenmesine yer verilmiştir. İcra Müdürlüğü’nden gönderilecek bir muhtıra ile kamulaştırılan taşınmazın tahliyesi mümkün iken icra emri gönderilmek suretiyle takip yapılması doğru değil ise de; bu husus şikayet konusu yapılmadığından bozma nedeni de yapılmamıştır. Tahliye ve teslim kamulaştırmanın doğal sonucudur. Yukarıda açıklandığı üzere tahliyenin gerçekleştirilmesi takip yapılmasına bağlı olmadığından tahliye harcı alınması da doğru değildir.
O halde mahkemece şikayetin kabulü gerekirken, yazılı şekilde istemin reddi isabetsizdir.
SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 388/4. (HMK m. 297/ç) ve İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine 18.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.