20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İLGİLİ VERGİ DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE ……VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

KONU :488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 26.Maddesi Hakkında

Yukarıda esas sayısı yazılı dosyamız ile borçlu hakkında dayanağı kira sözleşmesi olan belge ile takibe geçilmiş olup, ilgili kira sözleşmesi ve takip talebi yazımız ekinde gönderilmekle 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 26.maddesi; “Resmi dairelerin ilgili memurları kendilerine ibraz edilen kağıtların Damga Vergisini aramaya ve vergisi hiç ödenmemiş veya noksan ödenmiş olanları bir tutanakla tesbit etmeye veya bunları tutanağı düzenlemek üzere, vergi dairesine göndermeye mecburdurlar.” şeklinde düzenlenmekle ve Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2008/5216 Esas ve 2008/7809 Karar sayılı ve 15/04/2008 Tarihli Kararlarında “…492 Sayılı Harçlar Kanunun 32. maddesinde öngörülen yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemlerin yapılamayacağına ilişkin düzenleme bu kanundan kaynaklanan harçlarla ilgili olup, anılan hükmün damga vergisi hakkında da uygulanacağına dair 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda her hangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu durumda icra memurluğunca takip dayanağı belgenin damga vergisine tabi olduğu ve verginin yatırılmadığının veya eksik yatırıldığının düşünülmesi halinde yapılacak iş 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 26.maddesi uyarınca durumu bir tutanakla tesbit etmek ve vergi dairesine göndermekten ibaret olup, damga vergisi tamamlanıncaya kadar takip işlemlerinin durdurulmasına karar verilmesi doğru değildir..” şeklinde karar verildiğinden damga vergisinin alınması gerekiyorsa tam veya noksan alınıp alınmadığının kontrolü ile alınmamış ise ilgi Mevzuat ve Yüksek Yargı Kararı gereği tarafınızca işlem yapılması hususu ve gereği bilgilerinize rica olunur.

İcra Müdürü/Yardımcısı

EK : 1- … tarihli, Kiracısı :……. , Kiralayanı :………….. olan kira sözleşmesi

İcraguncesi.com arama kodu M0001