20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İHALENİN FESHİ HALİNDE TELALİYE HARCININ İADESİ TALEBİNİN REDDİ

                T.C.

              …………..

İCARA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO       :

KONU                : İhalenin feshi halinde harçların iadesi hakkında

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.

Dilekçe ve dosya incelendi ;

Alacaklı vekilinin “İhalenin feshedilmiştir. Yatırmış olduğum harçların iadesi için gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederim.” şeklinde talepte bulunduğu anlaşıldı.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 12. Hukuk Dairesi         2014/33352 E.  ,  2015/406 K.  Sayılı Kararlarında “ …Tellaliye harcı, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 67. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; gerçek veya tüzel kişiler tarafından her ne suretle olursa olsun her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsul satışı tellallık harcına tâbidir. Aynı yasanın 68. maddesinde ise; “tellallık harcını, mal ve mahsullerini satan gerçek veya tüzel kişilerin ödemekle mükellef oldukları” hüküm altına alınmıştır. Bu bağlamda ihalenin feshedilmesi halinde, tellaliye harcının iade edileceği konusunda yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Somut olayda, ihale sırasında tellaliye hizmeti verilmiş ve bu hizmetinin gereği olarak da tellaliye harcı alınmıştır. İhalenin feshedilmiş olması bu hizmetin yapılmadığı sonucunu doğurmayacağından ihalenin feshi halinde tellaliye harcının iadesi istenemez…” şeklinde karar verildiğinden, 

Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

KARAR                            :

1- Tellaliye harcının iadesi talebinin reddine,

2-  Tahsil Harcı ve Cezaevi ve Yapı Pulu Harcının iadesine,

İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.

İcra Müdürü/Yardımcısı

İcraguncesi.com arama kodu K000017