20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

SATIŞTAN SONRAKİ SAFHADA FERAGAT HARCI KARARI

                T.C.

              …………..

İCARA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO       :

KONU                : Satıştan Sonraki Safhada Feragat Harcı

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.

Dilekçe ve dosya incelendi ;

Alacaklı vekilinin “ Takipten feragat ediyorum” şeklinde talepte bulunduğu anlaşıldı.

T.C. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi Başkanlığı Dosya No : 2020/2497 Karar No : 2021/1902 Sayılı Kararlarında “ … Harçlar Kanunu 23. Madde hükmü dikkate alındığında alacaklı yanın feragat beyanı haczedilen malın satılmasından sonraki safhadadır. Bu nedenle tahsil harcının tam olarak alınması gerekecektir. Bu durumda Harçlar Kanunu (1) sayılı tarifenin B-1/3 maddesi gereğince tahsil harcına esas oran %11,38 olduğundan müdürlükçe bu oran ile tahsil (feragat) harcı alınması kararında ve bu kararın iptali talebi ile yapılan şikayetin reddi kararında isabetsizlik görülmemiştir….” şeklinde karar verildiğinden, 

Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

KARAR                            :

1-  %11,38  oranında harç uygulaması ile tahsil harcının tahsiline,

İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.

İcra Müdürü/Yardımcısı

İcraguncesi.com arama kodu K000016