24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Kültür Varlığı Şerhi Bulunan Şerhi Bulunan Taşınmazlarda Satış

Alacaklı/ Vekilinin Esas sayılı Talepleri dosyamıza geldi.
Alacaklı vekilinin talepte belirttiği gayrimenkülun satışını talep ettiği anlaşıldı.
Taşınmazı üzerinde Korunması gereken Taşınmazlar Kültür Varlığı şerhlerinin bulunduğu görülmekle, Dosya içerisinde Şerh Koyduran İlgili Kurumlardan 2863 Sayılı Kanun 13. Maddesi “Hazineye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup, usulüne göre tescil ve ilan olunan, her çeşit korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı ile bunlara ait korunma sınırları dahilindeki taşınmazlar, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni olmadan, gerçek ve tüzelkişilere satılamaz, hibe edilemez.” şeklinde düzenlenmekle satışa engel bir husus olup olmadığı engel bir husus yok ise hangi şartlarda satışın yapılacağı hususunda bilgi ve belgenin dosyamızda mevcut olmadığı anlaşılmakla dolayısı ile satışa hazırlık işlemlerinin tamamlanmadığından,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
Satış talebinin İİK.’nun 106. Ve 110. Maddesi gereği süresinde istendiği ve satış avansının yatırılmış ve satış aşamasında satış avansının eksik olması halinde tamamlanması kaydı ile satış talebinin kabulüne, ancak satış hazırlıkları tamamlanmadığından satış günü ve yeri tayinin bu aşamada reddine,
Satışa hazırlık işlemlerinin alacaklı tarafça takibi ve talebi ile tamamlanmasına müteakip satış günü ve yeri tayini talep edilmesi halinde değerlendirilmesine,
İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masraflarının ödenmesi halinde talebin kabulüne İİK.’nun 16. Maddesi gereği verilen kararın İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.