24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

RIZAİ SATIŞ TALEBİ KARARI (111/a)

Borçlu/vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.

Dilekçe ve dosya incelendi ;
Borçlu/vekilinin vekilinin 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun 111/a maddesi uyarınca rızai satış yetkisi talebinde bulunduğu anlaşıldı.
2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunun 111/a-1. Maddesi “Borçlu, kıymet takdirinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde haczedilen malının rızaen satışı için kendisine yetki verilmesini talep edebilir. Kıymet takdiri yapılmadığı durumlarda borçlu da kıymet takdiri yapılmasını isteyebilir. İcra müdürü, kıymet takdirinin kesinleşmesinden sonra cebrî satış işlemlerini durdurarak borçluya on beş günlük süre verir. Borçluya verilen sürenin başlangıcından üçüncü fıkra uyarınca verilen icra mahkemesinin kararına kadar geçen sürede alacaklı bakımından satış isteme süresi işlemez ” şeklinde düzenlendiğinden,
2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunun 111/a-2 . Maddesi “Rızai satışta bedel, malın muhammen kıymetinin yüzde doksanına karşılık gelen miktarı ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak bu aşamaya kadar bu mahcuz için yapılan takip masrafları toplamından az olamaz.” şeklinde düzenlendiğinden,
31849 Sayılı İcra Ve İflâs Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmeliğin 7/3. Maddesi ” Sicile kayıtlı bir mal ile ilgili borçlunun rızaen satış talebinde bulunması üzerine icra müdürü, rızai satış talebinin ilgili sicile işlenmesine yönelik gerekli işlemleri yapar.” şeklinde düzenlendiğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunun 111/a-2. Maddesi uyarınca Rızai satış bedelinin belirlenmesi bakımından ipotek alacaklılarından satış günü olmadığından bahisle reddedilmemesi uyarısı yazılması kaydı ile güncel borç tutarı İİK.’nun 100.madde bilgilerinin satış günü olmadığından bahisle reddedilmemesi uyarısı yazılarak istenmesine,
31849 Sayılı İcra Ve İflâs Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmeliğin 7/3. Maddesi gereği Rızai satış bedelinin bulunduğuna ilişkin ilgili tapu müdürlüklerine şerh için müzekkere yazılmasına,
Müteakip iş ve işlemlere 1. Ve 2. Sıradaki kararların yerine getirilmesi ile alacaklı veya borçlu tarafın takip ve talebi ile devam edilmesine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.