20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

MAAŞ HACİZ MÜZEKKERESİ

Yukarıda ismi yazlı borçlu/ların iş bu borcu sebebiyle almakta olduğu maaşının 1/4’ünün haczine karar verilmiştir.
Karar gereğince İ.İ.K’nun 355. Maddesi gereğince haczin icra edilip edilmediğinin ve Borçlunun almakta olduğu maaş veya ücreti miktarının 7 gün içinde bildirilmesi ve borç bitinceye kadar yazımız gereğince haciz olunan miktarın kesilip hemen dairemize gönderilmesi, ayrıca borç bitimine kadar işleyecek faiz ve masraflar bildirildiğinde kesintiye yeni bildirilen miktar üzerinden devam edilmesi.
Borçlunun maaşı ve ücretinde veya memuriyetinde yahut başka bir yerden maaş almayı gerektiren değişiklik olduğu ve hizmetine son verildiği takdirde derhal bildirilmesi, bu madde hükmüne uyulmadığı veya kesilen paralar gönderilmediği takdirde aynı kanunun 356. md. gereğince maaşınızdan veya sair mallarınızdan alınacağının bilinmesi rica olunur.
imza
İcra ve İflas Kanunu
Madde 355 – Devlet işlerinde veya hususi müesseselerde bulunan borçlu memur veya müstahdemlerin maaş ve ücretlerinin kesilmesi için icra dairelerinden yapılacak tebligatın kanuni muhatapları haczin icra edildiğini ve borçlunun maaş ve ücret miktarının nihayet bir hafta içinde bildirmeğe ve borç bitinceye kadar icra dairesinin tebligatı mucibince haczolunan miktarı tevkif edip hemen daireye göndermeğe mecburdurlar.
Memurun maaş, ücret veya memuriyetinde yahut başka bir şubeden maaş almağı mucip olacak surette vukubulacak tebeddüleri ve hizmetine nihayet verildiği takdirde bu keyfiyeti de malmemuru veya daire âmiri yahut hususî müesseselerin kanunî muhatapları derhal icra dairesine bildirmeğe ve ikinci halde haciz muamelesinden o şube veya âmirini haberdar etmeğe mecburdur.
Madde 356 – Yukarıdaki madde hükümlerine riayet etmemiş olanların kesmedikleri veya ilk vasıta ile göndermedikleri para ayrıca mahkemeden hüküm alınmasına hacet kalmaksızın icra dairesince maaşlarından veya sair mallarından alınır.
Bunların borçluya kanun hükümleri dairesinde rücu hakkı vardır.
Yukarıdaki madde hükümlerine riayet etmiyen herhangi bir memur ve âmir hakkında istenecek malûmatın icra dairesine hemen verilmesi bunların mensup olduğu dairenin vazifesidir.
Madde 357 – İcra Dairesince kanuna göre yapılan tebliğ ve emirleri derhal yapmağa ve neticesini geciktirmeksizin icra dairesi bildirmeğe alâkadarlar mecburdur. Makbul sebep haricinde tebliğ ve emirleri yapmayanlar hakkında ait olduğu dairece tahkikatı evveliyeye hacet kalmaksızın Cumhuriyet Savcılığınca doğrudan doğruya takibat yapılır.
İcra Dairesi Hesap Bilgileri
Banka Adı : bankaAdi
Iban No : ibanNo