20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Marka veya Patentin Faydalı Belge Ve Bilgilerinin İstenmesine İlişkin Muhtıra

     T.C.
    ………..

…. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:

BORÇLU TARAFA

Alacaklı :
Vekili :
Borçlu :
Borç Tutarı :
Marka Adı :
Marka No :
Yukarıda yazılı alacağın tahsili için, belirtilen marka hacze-dilmiştir.
Kıymet takdirine esas olmak üzere faydalı tüm belge ve bil-gilerinin 7 gün içerisinde icra dosyasına bildirmesini aksi takdirde dosyada ve Türk Patent ve Marka Kurumunda yer alan bilgiler doğrultusunda işlem yapılacağı,
Yine iş bu muhtıraya karşı 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde 16 uyarınca tebliğ tarihi itibar ile 7 gün içinde İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edebileceğiniz,
İhtar ve tebliğ olunur .

                            İcra Müdürü