24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Menkul ihale bedelinin ödenmemesi ve teklif ettiği bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan sorumluluk

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Alacaklı vekilinin ” tarihinde ihalesi yapılan taşınır mahçuz malların ihale bedelini verilen süre içerisinde yatırmadığını, bu nedenle mahçuz menkullerin yeniden satışını talep ederim ” şeklinde talepte bulunduğu anlaşıldı.
Satışa konu mahçuz mallar müdürlüğümüzce tarihinde .-TL bedel ile ihale edildiği,
İhale alıcısına bakiye satış bedelini yatırması için 7 günlük süre verildiği, verilen süre içerisinde bakiye satış bedelinin yatırılmadığı görüldü.
2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunun 118/2. Maddesi “(Değişik: 9/11/1988-3494/15 md.) İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludurlar. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur.
” şeklinde düzenlendiğinden,
Gaziantep 12. Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesinin 2018/958 Esas,2018/2787 Karar sayılı kararlarında “Şikayetçi sorumluluğunun ikinci ihalenin İİK’nun 118. maddesine göre yapılması halinde söz konusu olacağını, İİK’nun 112. maddesi uyarınca ihale yapılırsa sorumlu tutulamayacağını ileri sürmüştür. Ancak, İİK’nun 118/1. maddesinin son cümlesi 02.07.2012 tarihli, 6352 sayılı yasanın 26. maddesi ile kaldırılmış ve atıf yapılan 116. madde de aynı yasanın 105. maddesi ile mülga edilmiştir. Bu sebeple alacaklının talebi üzerine ilk ihalenin düşmesinden sonra İİK’nun 112. maddesi uyarınca yapılan ihalede de, şikayetçi İİK’nun 118/2. maddesi gereğince teklif ettiği bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan, diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden sorumludur.” şeklinde karar verildiği, verilen bu karar Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2019/6638 Esas, 2020/4386 Karar Sayılı kararlarında “Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre tarafların yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 Sayılı Kanun ile değişik İİK’nin 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 Sayılı HMK’nin 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA” şeklinde onanmasına karar verildiğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1-Daha önce yapılan ve ihale bedeli yatırılmayan ihalenin kaldırılmasına,
2-118/2. Maddesi gereği ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olanların teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan, diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden sorumlu olmasına,
3-Alacaklı tarafın yeniden satış talebinin kabulüne,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.