25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

YANLIŞLIKLA FAHİŞ TEKLİF VERİLEN İHALENİN KALDIRILMASI KARARI

Alacaklı vekilinin “Dosyamızdan rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takibe konu …… Plakalı aracın18.11.2021 tarihinde yapılan satışı ihaleye 17/11/2021 tarihinde elektronik ortamda Muhammen bedeli (kıymeti) 85.000,00.-TL olan araç için …… YÜCEL 145.000.000,00.-TL e-teklif verilmesi üzerine katılımın azaltıldığı gerekçesi ile satış düşürülmüştür. Adı geçen katılımcınn sehven bu şekilde pey sürdüğünü iddia eden dilekçesi UYAP kayıtlarından incelenmiştir. İhalenin düşürülmesi adı geçenin kusuru nedeni ile olduğundan satış masrafları adı geçen katılımcının yatırdığı teminattan karşılanmak üzere aracın yeniden satışa çıkarılmasını ve satılarak paraya çevrilmesini talep ederim.” şeklinde talepte bulunduğu anlaşıldı.
Alacaklı vekilinin talebi ile …………….. Plakalı aracın satışına karar verilmiş satı işlemleri yapılmış ve satı yeri ve günü tayin edilmiştri.
17/11/2021 tarihinde elektronik ortamda Muhammen bedeli (kıymeti) 85.000,00.-TL olan araç için ………………YÜCEL 145.000.000,00.-TL e-teklif verdiği görülmüştür.
İhale tarih ve saati olan 18/11/2021 tarihinde 09:30 dan sonra ihale katılımcısı ……………. YÜCEL Batman İcra MüdürLüğüne verdiği 2021/2942 Muhabere ve 18/11/2021 tarihli dilekçesi ile 145.000,00 .-TL teklif verecek iken sehven 145.000.000,00.-TL teklif verdiğine ilişkin dilekçe verdiğinden,
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2014/1249 Esas, 2014/5305 Karar Sayılı kararları”…Şikayetçi icra mahkemesine başvurusunda; 2010 model Mitsubishi Lancer marka aracın 30.000 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldığını, pey yatırarak Uyap e-satış portalı üzerinden açık artırmaya katıldığını, teklif olarak 23.100 TL yazacakken sehven 230.100 TL teklifte bulunduğunu, hatanın düzeltilmesi için Uyap üzerinden email gönderdiğini, ihaleden hemen önce icra müdürlüğüne başvurmasına karşın sonuç alamadığını ve daha fazla teklif veren çıkmadığından ihalenin kendisine bırakıldığını ileri sürerek satışın iptalini istemiş, mahkemece, icra müdürlüğü işleminin hukuka uygun olduğu gerekçesi ile şikayetin reddine karar verilmiştir.
İhaleye konu aracın muhammen bedeline göre e-satış portalı üzerinden yapılan 230.100 TL’lik teklifin açıkça maddi hata olduğunun kabulü gerekir. Şikayetçinin, açık artırmaya geçilmeden önceki başvurusu da bu yöndedir.
Bu durumda mahkemece, maddi hata sonucu böyle bir bedelin ortaya çıktığı gözetilerek ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir….” şeklinde karar verildiğinden,
……………………… YÜCEL tarafından hayatın olağan akışına göre ödenmesi mümkün olmayan tutarda ( 145.000.000,00.-TL ) e-teklif verilmesi ihaleye katılımı düşürdüğünden,
Sonuç itibari ile 145.000.000,00.-TL müdürlüğümüz dosyasına yatırılmayacağı açık net olduğundan, ihaleye katılımı oranını olumsuz yönde etkilediğinden,
Bu durumun alacaklının ve borçlunun menfaatini etkilediğinden, Müdürlüğümüzün Mümkün olduğunca İİK.’nun 85. Maddesi gereği alacaklı ve borçlunun menfaatini telif etmekle yükümlü olduğundan, bu bakımdan ihalenin sıhhati bakımından tekrar ihale düzenlenmesi gerektiğinden,
…………. YÜCEL 145.000.000,00.-TL e-teklif vermesi neticesinde ihaleye katılım düştüğünden ve ihalenin kaldırılmasına sebep olduğundan,
2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunun 118/2. Maddesi “(Değişik: 9/11/1988-3494/15 md.) İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludurlar. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur.” şeklinde düzenlendiğinden,
Gaziantep 12. Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesinin 2018/958 Esas,2018/2787 Karar sayılı kararlarında “Şikayetçi sorumluluğunun ikinci ihalenin İİK’nun 118. maddesine göre yapılması halinde söz konusu olacağını, İİK’nun 112. maddesi uyarınca ihale yapılırsa sorumlu tutulamayacağını ileri sürmüştür. Ancak, İİK’nun 118/1. maddesinin son cümlesi 02.07.2012 tarihli, 6352 sayılı yasanın 26. maddesi ile kaldırılmış ve atıf yapılan 116. madde de aynı yasanın 105. maddesi ile mülga edilmiştir. Bu sebeple alacaklının talebi üzerine ilk ihalenin düşmesinden sonra İİK’nun 112. maddesi uyarınca yapılan ihalede de, şikayetçi İİK’nun 118/2. maddesi gereğince teklif ettiği bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan, diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden sorumludur.” şeklinde karar verildiği, verilen bu karar Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2019/6638 Esas, 2020/4386 Karar Sayılı kararlarında “Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre tarafların yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 Sayılı Kanun ile değişik İİK’nin 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 Sayılı HMK’nin 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA” şeklinde onanmasına karar verildiğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1-Kaldırılan ihalede yapılan 2.796,69 .-TL masrafın ……………..YÜCEL ‘in yatırdığı teminattan kesilmesi ile bakiye teminat bedelinin ilgiliye iadesine,
2-Alacaklı tarafın yeniden satış talebin kabulüne,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.