20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TK 35. MADDE TEBLİGAT TALEBİ RED KARARI

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Alacaklı / Vekilinin Tebligat Kanunun 35. Maddesi gereği borçluya tebligat çıkarılmasını talep ettiği anlaşıldı.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Dosyamızda ticaret sicilden gelen adres bilgisi olmadığından;
Tebligat Kanunun 35. Maddesi gereği borçluya tebligat şirketin faal olması gerektiği, askıda, terkin vs. Olması halinde taraf ehliyeti olmayacağından, ancak şirketin ihya edilmesi halinde tebligat yapılabşlceğinden,
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2017/991 Esas ve 2017/7706 Kararlarında ” 6102 sayılı TTK’nun 547. maddesinde de; Tasfiyenin kapanmasından sonra ek tasfiye işlemlerinin yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılırsa, son tasfiye memurları, yönetim kurulu üyeleri, pay sahipleri veya alacaklıların, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden, bu ek işlemler sonuçlandırılıncaya kadar, şirketin yeniden tescilini isteyebilecekleri belirtilmiştir. Ticaret sicilinden terkin edilmek suretiyle hukuk alemindeki varlığı sonra eren şirketin, takibin tarafı olmak ehliyeti de bulunmamaktadır.” şeklinde karar verildiğinden,
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2013/22-34 Esas, 2013/1590 Karar sayılı kararları “Bu durumda, anılan Kanun’un 11.01.2011 tarih ve 6099 sayılı Kanun’un 9. maddesi ile değişik 35/4. maddesi uyarınca; davalı tüzel kişinin ancak ticaret sicilinde gösterilen adresinde 7201 sayılı Kanun’un 35. maddesine göre yapılacak bir tebliğ işlemi usulüne uygun olabilecektir.” şeklinde düzenlenmekle,
Tebligat Kanunu’nun 35. maddesi ve Tebligat Yönetmeliği’nin 57. maddesi gereğince ticaret sicilden bildirilen adrese TK’ nun 35. madde gereğince tebligat yapılabilmesi için söz konusu adrese öncelikle normal usullere göre tebligat çıkartılıp bilâ tebliğ dönmesi halinde 35. maddedeki tebliğ prosedürünün işletilmesi gerektiğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1-Ticaret Sicil Müdürlüğünden şirketin terkin edilip edilmediğinin, askıda olup olmadığı vs. Güncel durumunun ve güncel adresinin sorulmasına,
2-Gelecek cevaba göre alacaklı tarafın talebi ile Tebligat Kanunun 35. Maddesi gereği tebligat yapılıp yapılmayacağına karar verilmesine,
3-Sıradaki kararın alacaklı tarafın takip ve talebine bırakılmasına,
4-İİK.’59. Maddesi gereği masraflar verildiğinde ilgili kurumlara müzekkere yazılmasına,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.