20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Minibüs Hattı Satışında KDV…

minibüs hattının satışı söz konusu Kararname eki listelerde yer almadığından genel oranda ( %18 ) KDV ye tabi

Sayı:B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-1153
Tarih:02/08/2011
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü


Sayı : B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-1153 02/08/2011
Konu : Minibüs hattının satışında uygulanacak KDV oranı


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, minibüs hattının satışında uygulanacak KDV oranı hakkında görüş sorulmaktadır.


Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerinin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.


Mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları ise aynı Kanunun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak 30.12.2007 tarihinde yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kararname eki I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak yeniden belirlenmiştir.


Buna göre, şahsınıza ait minibüs hattının satışı söz konusu Kararname eki listelerde yer almadığından genel oranda ( %18 ) KDV ye tabi bulunmaktadır.


Bilgi edinilmesini rica ederim.


() Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

() İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

() Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.