18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİ’NİN BAŞLATTIĞI TAKİPLERDE BAŞVURMA HARCI

17. Hukuk Dairesi         2016/1966 E.  ,  2016/6402 K

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, müvekkiline kasko poliçesi ile sigortalı olan aracın 23/11/2009 tarihinde davalı Kuruma ait bölgede seyir halindeyken uyarı işareti bulunmayan yoldaki çukura düşerek hasara uğradığını, müvekkilince sigortalısına 3.134,00 TL ödendiğini, kaza tutanağı uyarınca %75 kusura tekabül eden 2.350,00 TL’nin ödenmesi için davalı Kurum hakkında icra takibine başlandığını ancak davalı tarafça itiraz edilerek takibin durdurulduğunu belirterek itirazın iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, söz konusu kaza karayolunda gerçekleşmemiş olduğundan KTK’nun 2. maddesi uyarınca, yapılan ödemenin davalı Kurumdan talep edilmesinin mümkün olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kabulüne, davalının . İcra Müdürlüğünün 2011/8706 E. Sayılı takip dosyasına yönelik itirazının iptaline karar verilmiş; hüküm, davalı vekilince temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar verilmesi gerekmiştir.
2-Dava kasko poliçesi gereği sigortalısına ödeme yapan davacının ödediği bedelin zarara sebep olan davalıdan rücuen tahsili amacıyla başlattığı icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.Dava konusu araç hasarı davalı OSB’nin yetki ve sorumluluk alanındaki yolda bulunan çukur nedeni ile oluşmuştur.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun 21.maddesi; “OSB tüzel kişiliği, bu Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.” hükmünü havidir.Davalı harçtan muaf olduğu halde, mahkemece, harçtan sorumlu tutulması doğru değil, bozma nedeni ise de; bu yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden, hükmün, 6100 Sayılı HMK’nun geçici 3/2 maddesi delaletiyle, HUMK’nun 438/7 maddesi uyarınca düzeltilerek onanması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hüküm fıkrasının 3.bendinde yazılı “Alınması gerekli karar ve ilam harcından peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye 144 TL nin davalıdan alınarak hazineye irad kaydına” ibaresinin çıkarılarak yerine “4562 Sayılı Kanunun 21.maddesi gereğince davalı harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına” ibaresinin eklenmesine ve hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 26.05.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.