21 Şubat 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

NAFAKA KALDIRMA KARARINDA HARÇ (18 YAŞ GEÇİNCE)

                T.C.

              …………..

İCARA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO       :

KONU                : Nafaka Kaldırma Kararında Harç (18 Yaş Geçince)

Borçlu  tarafın  talepleri geldi.

Talep ve dosya incelendi.

Borçlu tarafın nafaka ödediği çocuğun 18 yaşını geçtiği gerekçesi ile nafakanın kaldırılmasına ilişkin talepte bulunduğu anlaşıldı.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2006/15868 Esas ve 2006/18864 Karar sayılı kararlarında”…MK.nun 182. maddesinde düzenlenen iştirak nafakası velayetin devam ettiği süre ile sınırlıdır. Küçüğün reşit olduğu, yani velayetin sona erdiği tarih nüfus kayıtları ile tespit edilip bu tarihte nafaka borcunun sona erdiğine hükmedilmelidir. Burada (ilamın hükmünü ortadan kaldırmak) değil, (uygulama sahasını saptamak) söz konusudur. ………… tarafından MK.nun 364. maddesi gereğince açılacak bir dava ile yardım nafakasına hükmedilmeden sona eren iştirak nafakasının yorum yolu ile sürdürülmesi mümkün bulunmamaktadır….” şekelinde karar verilmekle ve yine Yargıtay 12. Hukuk dairenin 2011/29503 Esas ve 2012/14476 Karar nolu kararlarında”….Küçüklere bağlanan iştirak nafakası, TMK.’nun 328. maddesi uyarınca küçüğün ergin olduğu tarihte kendiliğinden sona erer. Bu tarihten sonra reşit olan çocuk mahkemeye müracaatla anne ya da babasından yardım nafakası talep edebilir.

Somut olayda lehine iştirak nafakası hükmedilen müşterek çocuğun nüfus kayıt örneğine göre reşit olduğu görülmekle iştirak nafakası istenemeyeceğinden…” şeklinde karar verilmekle ve birçok yerleşik yargıtay kararları ve  MK.’nun 182.,328. Ve 364. Maddeleri uyarınca aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı;

KARAR                            :

1- Nüfus kayıtlarından da anlaşılacağı üzere iştirak nafakası ödenen Küçüklerin 18 yaşını doldurdukları anlaşıldığından iştirak nafakası borcu kendiliğinden sona erdiğinden nafaka alacaklısının talebi doğrultusunda nafakanın ödenmesine yer olmadığına,

2- Nafaka borcu hesaplanarak bakiye alacağı varsa varsa vazgeçme harcının yatırılması ve İİK.’nun 59. Maddesi gereği masraflar verildiğinde haciz kaldırma müzekkeresinin yazılmasına,

İİK.’nun 16. Maddesi gereği Verilen bu kararı İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayete edebileceğinin ihtarı ile karar verildi.

İcra Müdürü/Yardımcısı

İcraguncesi.com arama kodu K000012