24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TAKİBİN KESİNLEŞMESİNE RAĞMEN HACİZ İSTENMEYEN İCRA TAKİBİNİN YENİLENMESİ

                T.C.

              …………..

İCARA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO       :

KONU                : Takibin Kesinleşmesine Rağmen Haciz İstenmeyen İcra Takibinin Yenilenmesi Hakkında

Alacakıl tarafın İİK.’nun 78. Maddesi gereği yenileme ve haciz talebinde bulunduğu anlaşıldı.

Dosya incelendi;

 İİK.’nun 78. maddesi  ”  Ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı kaldırıldıktan sonra mal beyanını beklemeksizin alacaklı haciz konmasını isteyebilir.” ” …….. Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. İtiraz veya dava halinde bunların vukuundan hükmün katileşmesine kadar veya alacaklıyla borçlunun icra dairesinde taksit sözleşmeleri yapmaları halinde taksit sözleşmesinin ihlaline kadar geçen zaman hesaba katılmaz…”,”…..   Haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse dosya muameleden kaldırılır. ”   Yeniden haciz istemek, alacaklı tarafından vukubulan yenileme talebinin borçluya tebliğine mütevakkıftır. İlama müstenit olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine yeniden harç alınır Yenileme masraf ve harçları borçluya tahmil edilmez.” şeklinde düzenlenmekle,

“Ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı kesin olarak kaldırıldıktan sonra “ hükmü gereği 1 yıl içinde haciz istemediği anlaşıldığındanAşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

KARAR                            :

1-Takip ilamsız olduğundan yenileme harcının yatırılmasına müteakip dosyanın yenilenmesine,

2-Bu aşamada yenileme emri borçluya tebliğ edilmediğinden haciz talebinin reddine,

3-Yenileme harç ve masraflarının alacaklı üzerinde bırakılmasına, borç hesabında dikkate alınmamasına,

İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesine şikayete edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.

İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.

İcra Müdürü/Yardımcısı

İcraguncesi.com arama kodu K000013