20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

VAZGEÇME/HARİCEN TAHSİL TEBLİGAT YAPILAMAMIŞ İSE HARÇ

                T.C.

              …………..

İCARA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO       :

KONU                : Vazgeçme/Haricen Tahsil Tebligat Yapılamamış İse Harç Alınmaz

Alacaklı Vekilinin  dilekçeleri dosyamıza geldi,okundu.

Talep ve dosya incelendi.

Alacaklı vekilinin dilekçelerinden vazgeçme nedeni ile  borçlu hakkında yapmış oldukları icra takibine konu Dosyanın işlemden kaldırılmasını talep ettiği anlaşıldı.

Dosyada ödeme emrinin borçluya tebliğ edilmediği görüldü.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2015/29803 Esas ve 2016/8687 Karar sayılı kararları ve bir çok kararında “İcra takiplerinde takip çıkışı üzerinden 492 sayılı Harçlar Kanunu’na ekli (1) sayılı tarifenin B/I- 3. fıkrasına ve takip safhalarına göre tahsil harcı alınır ancak bu tahsil harcının doğabilmesi için takibin o safhasının yerine getirilmesi gerekir. (Ödeme veya icra emrinin tebliği, haciz işleminin yapılması veya satış işleminin kesinleşmesi gibi) Ödeme emri veya icra emrinin tebliğe çıkarılması fakat tebliğ edilmesinden önce yapılan ödemelerden ve icra takibinden vazgeçme halinde tahsil harcı almak mümkün değildir. (HİGM 20.02.1989 T. 8385 sayılı genelgesi) 492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre tahsil harcı alacağının doğması için ödeme veya icra emrinin tebliği gereklidir

Ödeme emri veya icra emrinin tebliğinden önce yapılan ödemelerden tahsil harcı alınmaz. 492 Sayılı harçlar kanuna ekli I sayılı tarifenin icra iflas harçları B bölümünün I-3 maddesindeki tahsil harcının ancak ödeme emri veya icra emri tebliğinden sonraki işlemler nedeniyle alınacağı öngörülmüştür. (12. HD 10.03.2003 T 1505 – 4760 Sayılı ilamı)” şeklinde karar verildiğinden aşıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varılarak;

KARAR                            :

1- Ödeme emri tebliğ edilemediğinden harç alınmasına yer olmadığına

2- Vazgeçme  nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.

İcra Müdürü/Yardımcısı

İcraguncesi.com arama kodu K000014