20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

  İKRAMİYE ÜZERİNDEKİ HACİZİN KALDIRILMASINDA HARÇ

                T.C.

              …………..

İCARA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO       :

KONU                : İkramiye Üzerindeki Haczi Kaldırma

Borçlunun/vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.

Dilekçe ve dosya incelendi ;

Borçlunun maaşı dışındaki ikramiyesi üzerindeki haczin kaldırılmasını talep ettiği anlaşıldı.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2016/8863 Esas sayılı kararların ” 4857 sayılı İş Kanunu’nun 35. maddesine göre; işçinin almakta olduğu aylık ücretinin ancak 1/4’ü haczedilebilir. İİK’nun 83/2. maddesi uyarınca; aylığın üzerinde haciz bulunması halinde, sonraki haciz sıraya konulur ve önceki haczin kesintisi bittikten sonra kesintiye başlanır. Yine 4857 sayılı Yasa’nın 32. maddesi uyarınca; ikramiye, toplu sözleşme farkı ve nema da ücretten sayılacağından onların da aynı koşullarda haczini engelleyen bir yasa hükmü yoktur. 6772 sayılı Kanun’un 4. maddesinde ise; “fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyelerin” haczedilemeyeceği belirlenmiştir. Bu durumda, ikramiyenin en fazla 1/4’ünün haczi mümkün ise de, yukarıda belirtilen 4. maddedeki fazla mesai, evlilik yardımı, çocuk zamları, ayni yardımlar, hafta tatili ücreti, genel tatil ücreti gibi ödemelerin haczi mümkün değildir. Kıdem tazminatı gibi ödentinin ve vergi iadesi alacağının ücretten sayılacağına dair bir hüküm bulunmadığından anılan gelirlerin tamamı haczedilebilir.” şeklinde ve yine yerleşik Yargıtay içtihatlarında aynı yönde karar verildiğinden,

Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

KARAR                            :

1- Talebin emekli ikramiyesi hariç diğer ikramiyeler üzerindeki haczin 3/4 oranında kaldırılması 1/4 oranında devam etmesine,

İİK.’nun 59. Maddesi gereği masraflar verildiğinde müzekkere yazılmasına ve İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi..

İcra Müdürü/Yardımcısı

İcraguncesi.com arama kodu K000015