18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Ödeme emrinin tebliğinden önce feragatte harç

12. Hukuk Dairesi         2021/2322 E.  ,  2021/3043 K

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
İcra takiplerinde, takip çıkış miktarı üzerinden 492 sayılı Harçlar Kanunu’na ekli (1) sayılı tarifenin B/I- 3. fıkrasına ve takip safhasına göre tahsil harcı alınır. Ancak bu tahsil harcının doğabilmesi için takibin o safhasının yerine getirilmesi gerekir (Ödeme veya icra emrinin tebliği, haciz işleminin yapılması veya satış işleminin kesinleşmesi gibi).
Ödeme emri veya icra emrinin tebliğe çıkarılması, fakat tebliğ edilmesinden önce yapılan ödemelerden ve aynı dönemde icra takibinden vazgeçilmesi halinde tahsil harcı almak mümkün değildir.
Somut olayda, borçlu…’ye örnek 10 numaralı ödeme emrinin, 22.08.2017 tarihli Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. … Posta Dağıtım Merkezi Müdürlüğü cevabi yazısına göre ‘… barkot numaralı tebligatın 18.08.2015 tarihinde daimi çalışan …ın imzasına tebliğ edildiği..’ ifade olunduğu, ayrıca haricen tahsil ve feragat beyanının ise 14.08.2015 tarihinde yapıldığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda, ödeme emrinin tebliğinden önce feragat beyanında bulunulduğu dikkate alınarak, borçludan tahsil harcı alınması usul ve yasaya aykırıdır.
O halde mahkemece, şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17/03/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.