28 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ELEKTRONİK TEBLİGATIN TEBELLÜĞ TARİHİ GELMEDİĞİNDEN HARÇ ALINMAMASI NA İLİŞKİN KARAR

      T.C.
     ..............

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO :

KONU :
Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağından harç alınmaması

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.

Dilekçe ve dosya incelendi ;

Alacaklı vekilinin “Elektronik tebligat borçlu tarafa ulaşma tarihi itibari ile henüz 5 gün geçmediğinden tahsil harcı doğmamıştır.. Dosyamızın haricen tahsil/vazgeçme nedeni ile harçsız olarak işlemden kaldırılmasını talep ederim” şeklinde talepte bulunduğu anlaşıldı.

7201 Sayılı Tebligat Kanunun Madde 7/a -5. maddesi “Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.” Şeklinde düzenlendiğinden,
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2015/29803 Esas ve 2016/8687 Karar sayılı kararları ve bir çok kararında “.. (Ödeme veya icra emrinin tebliği, haciz işleminin yapılması veya satış işleminin kesinleşmesi gibi) Ödeme emri veya icra emrinin tebliğe çıkarılması fakat tebliğ edilmesinden icra güncesi önce yapılan ödemelerden ve icra takibinden vazgeçme halinde tahsil harcı almak mümkün değildir. (HİGM 20.02.1989 T. 8385 sayılı genelgesi) 492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre tahsil harcı alacağının doğması için ödeme veya icra emrinin tebliği gereklidir…” şeklinde karar verildiğinden,
Elektronik tebligat borçlu tarafa ulaşma icra güncesi tarihi itibari ile henüz 5 gün geçmediğinden

Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

KARAR :

1- Talebin kabulüne,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.
İcra Müdürü/Yardımcısı

İcraguncesi.com arama kodu K00002