28 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

YETKİSİZLİK KARARI ÜZERİNE SÜRESİ İÇERİSİNDE YETKİLİ İCRAYA GÖNDERİLMESİ TALEBİNDE BULUNULMAMIŞ İSE KARAR

      T.C.
     ..............

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO :
KONU :
Yetkisizlik kararı üzerine süresi içerisinde yetkili icraya gönderilmesi talebinde bulunulmaması nedeni ile harç.
Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Alacaklı vekilinin “Yetkisizlik ile müdürlüğünüze gelen dosyada yetkisiz icra müdürlüğünde gerekli harçlar yatırılmıştır, tekrar harç alınmamasını bilvekale talep ederim..” şeklinde talepte bulunduğu anlaşıldı.
6100 sayılı HMK’nun 20. maddesinde “- (1) Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi hâlinde, taraflardan birinin, bu karar verildiği anda icra güncesi kesin ise tebliğ tarihinden, (…) (1) süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir. Aksi takdirde dava açılmamış sayılır ve görevsizlik veya yetkisizlik kararı veren mahkemece bu konuda icra güncesi resen karar verilir.” şeklinde düzenlendiğinden,
Alacaklı/vekilinin kanunda öngörülen kesin sürede dosyanın yetkili icra müdürlüğüne gönderilmesi talebinde bulunmadığı anlaşıldığından,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
KARAR :
1- Talebin reddine,
2- Harçlar yatırıldığında ödeme emri düzenlenmesine, İİK.’nun 59. Maddesi gereği masraflar yatırıldığında ilgililere ödeme emri ve dayanak belgelerin icra güncesi tebliğe çıkarılmasına,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.
İcra Müdürü/Yardımcısı
İcraguncesi.com arama kodu K00003