25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ihtiyati haciz aşamasında iken veya ödeme veya icra emri tebliğe çıkarıldı, henüz tebliğ edilmedi ise tahsil harcı doğmaz

Alacaklı Vekilinin  dilekçeleri dosyamıza geldi,okundu.
Talep ve dosya incelendi.
Alacaklı vekilinin dilekçelerinden haricen tahsil nedeni ile  borçlu hakkında yapmış oldukları icra takibine konu Dosyanın işlemden kaldırılmasını talep ettiği anlaşıldı.
Dosyada ihtiyati haciz uygulandığı, ödeme emrinin borçluya tebliğe çıkarıldığı ancak henüz edilmediği görüldü.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2017/4900 Esas ve 2017/10937 Karar sayılı kararları ve bir çok kararında “İcra takiplerinde takip çıkışı üzerinden 492 sayılı Harçlar Kanunu’na ekli (1) sayılı tarifenin B/I- 3. fıkrasına ve takip safhalarına göre tahsil harcı alınır ancak bu tahsil harcının doğabilmesi için takibin o safhasının yerine getirilmesi gerekir. (Ödeme veya icra emrinin tebliği, haciz işleminin yapılması veya satış işleminin kesinleşmesi gibi) Ödeme emri veya icra emrinin tebliğe çıkarılması fakat tebliğ edilmesinden önce yapılan ödemelerden ve icra takibinden vazgeçme halinde tahsil harcı almak mümkün değildir. (HİGM 20.02.1989 T. 8385 sayılı genelgesi) 492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre tahsil harcı alacağının doğması için ödeme veya icra emrinin tebliği gereklidir
Ödeme emri veya icra emrinin tebliğinden önce yapılan ödemelerden tahsil harcı alınmaz. 492 Sayılı harçlar kanuna ekli I sayılı tarifenin icra iflas harçları B bölümünün I-3 maddesindeki tahsil harcının ancak ödeme emri veya icra emri tebliğinden sonraki işlemler nedeniyle alınacağı öngörülmüştür. (12. HD 10.03.2003 T 1505 – 4760 Sayılı ilamı)” şeklinde karar verildiğinden aşıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varılarak;
Karar    :
1-Ödeme emri tebliğ edilemediğinden harç alınmasına yer olmadığına
2-Haricen  nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,
Karar verildi. Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2017/4900 Esas sayılı ve