24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİ’NİN BAŞLATTIĞI TAKİPLERDE BAŞVURMA HARCI

14. Hukuk Dairesi         2014/5436 E.  ,  2014/8289 K.

Taraflar arasındaki vefa hakkından kaynaklanan tapu iptali ve tescil istemli davadan dolayı mahal mahkemesinden verilen yukarıda gün ve sayısı yazılı hükmün; Dairemizin 22/10/2013 gün ve … esas … karar sayılı ilamı ile bozulmasına karar verilmişti. Süresi içinde ihbar olunan vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla, karar düzeltme incelemesinde duruşma yapılması mümkün olmadığından duruşma taleplerinin reddine karar verilerek dosya içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, vefa hakkından kaynaklanan tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir.

Davalı müflis şirketi temsilen iflas idare memuru, davanın kabul edilmesi halinde bedelin iflas idaresine ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Dava konusu taşınmazda ipotek lehdarı olan ihbar edilen … Bank A.Ş. vekili, davanın reddini savunmuş, tahsis işleminin iptali kabul edilse dahi depo kararı verilmeksizin tescil işleminin yapılmasının doğru olmadığını, davanın kabulü halinde bedelin ipotek alacaklısı olarak kendilerine ödenmesi gerektiğini belirtmiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne, dava konusu 270 ada 3 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının iptaliyle bütün takyidatlardan arınmış olarak davacı şirket adına tesciline karar verilmiştir.

Hükmü, davacı vekili ile ihbar olunan vekili temyiz etmiş, Dairemizin… Esas … Karar sayılı 22.10.2013 tarihli ilamı ile ihbar olunan …Bank A.Ş.’nin 1086 sayılı HUMK 57/1 ve 6100 sayılı HMK’nın 61. ve 69/2 maddesi gereğince temyiz hakkı bulunmadığından temyiz isteminin reddine, davacı vekilinin temyiz itirazları yönünden 492 sayılı Harçlar Kanununun 30. maddesi gereğince işlem yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

İhbar olunan … Bank A.Ş. vekili, karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Dava konusu … İli … İlçesi Şekerpınar 2 Köyü 270 ada 3 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydında alacaklı … Bank A.Ş. lehine 3.500.000,00 TL bedelle 22.08.2007 tarihinde ipotek tesis edilmiştir. Davacı vekili taşınmazın tapu kaydındaki tüm takyidatlardan arındırılmış olarak davacı adına tesciline karar verilmesini talep etmiş, dava … Bank A.Ş.’ye ihbar edilmiş, mahkemece dava konusu 270 ada 3 parsel sayılı taşınmazın bütün takyidatlardan arınmış olarak davacı adına tesciline karar verilmiştir. Bu nedenle, ihbar olunan … Bank A.Ş. aleyhine hüküm kurulduğundan temyiz ve karar düzeltme istemekte hukuki yararı mevcut olup ihbar olunanın temyiz hakkı bulunmadığı gerekçesiyle temyiz isteminin reddi doğru görülmemiştir.

Bu durumda mahkemece;

1- İhbar olunan … Bank A.Ş.’nin ipotek lehtarı olması nedeniyle verilecek hüküm kendisini doğrudan etkileyeceğinden davacı tarafından davalı sıfatıyla ipotek lehtarı … Bank A.Ş.’ye husumet yöneltilmesi ve taraf teşkili sağlandıktan sonra davanın esasının incelenmesi gerekir.

2- Davacı, dava dilekçesinde dava değerini 1.231.316,21 TL olarak göstermiştir. Mahkemece, davanın kabulüne dair verilen kararda hüküm sonucunun 8. maddesinde davacının harçtan muaf olduğu, başlangıçta bu nedenle harç alınmadığı, davanın mahiyeti gereği maktu karar harcına tabi olduğu belirtilerek başvurma harcı ile maktu karar harcının davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgesi Kanunun 21. maddesindeki “OSB tüzel kişiliği, bu Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır” hükmü yargı harçlarını kapsamadığından davacı anılan her iki harçtan da muaf değildir. Bu durumda mahkemece öncelikle davacıdan dava açılması sırasında alınması gereken başvuru harcı ile nispi karar ve ilam harcının peşin ödenmesi gereken kısmının tahsili gerekir.

Mahkemece 492 sayılı Harçlar Kanunun 30. maddesi gereğince işlem yapılarak sonucuna göre bir karar verilmelidir.

Daremizce, kararın bu gerekçe ile bozulması gerekirken sehven … Bank A.Ş.’nin temyiz hakkı bulunmadığı gerekçesiyle temyiz isteminin reddine karar verilerek yazılı gerekçeyle bozulması doğru görülmemiş, bu sebeple ihbar olunan … Bank A.Ş. vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle … Bank A.Ş. vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 22.10.2013 tarih 2013/8812–13201 sayılı ilamının KALDIRILMASINA, temyiz olunan mahkeme kararının açıklanan gerekçerle BOZULMASINA, bozma ilamının niteliğine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 19.06.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.