20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Takip Talebi Olmadan ödeme emri hukuki bir sonuç doğurmaz

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin  2018/13198 Esas ve  2018/9330 Karar sayılı kararlarında “İcra takibinin  esasını,  takip  talebi ve buna uygun düzenlenerek borçluya tebliğ edilen ödeme emri oluşturur.”,

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2011/24243 Esas ,  2012/8464 Karar sayılı kararlarında“…ödeme emrinin takip talebi üzerine düzenlenmesi gerekir. Alacaklı vekilinin yeni bir takip talebi olmamasına ve icra mahkemesince ödeme emri iptal edilmemesine rağmen icra müdürlüğünce yetki aşımı suretiyle ve yasaya aykırı olarak yeniden ödeme emrinin tebliğe çıkartılması hukuki bir sonuç doğurmaz…”

Alacaklı vekilinin dilekçeleri  dosyamıza gelmekle okundu.

Dilekçe ve dosya incelendi;

Alacaklı vekilinin borçlunun  itirazı neticesinde Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kesin olarak verilen ekteki kararına uygun olarak borçluya icra emri gönderilmesini talep ettiği anlaşıldı.

Alacaklı tarafça İİK.’nun 58. Maddesi gereği usulüne uygun olarak Örnek No 1 Takip talebi doldurmadığı,

Bu durumun İİK.’nun 58. Maddesine , HMK.’nun 26. Maddesi gereği taleple bağlılık ilkesine,Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin  2018/13198 Esas ve  2018/9330 Karar sayılı kararlarında “İcra takibinin  esasını,  takip  talebi ve buna uygun düzenlenerek borçluya tebliğ edilen ödeme emri oluşturur.“,

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2011/24243 Esas ,  2012/8464 Karar sayılı kararlarında “…ödeme emrinin takip talebi üzerine düzenlenmesi gerekir. Alacaklı vekilinin yeni bir takip talebi olmamasına ve icra mahkemesince ödeme emri iptal edilmemesine rağmen icra müdürlüğünce yetki aşımı suretiyle ve yasaya aykırı olarak yeniden ödeme emrinin tebliğe çıkartılması hukuki bir sonuç doğurmaz…” şeklindeki  kararlara ve ve bir çok içtihatta aykırılık teşkil ettiğinden,

Yukarıda anılan kanun maddeleri ve yargı içtihatları gereği müdürlüğümüzün takip talebi olmadan icra emrini düzenleme yetkisi olmadığından,

Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı;

KARAR ;

  1. Alacaklı tarafın usulüne uygun olarak Örnek No 1 Takip Talebini müdürlüğümüze sunduğunda sunulan takip dayanağı ilamda dikkate alınarak takip talebine uygun olarak icra emri düzenlenmesine,
  2.  İİK.’nun 59. Maddesi gereği masraflar verildiğinde düzenlenen icra emrinin tebliğe çıkarılmasına,

İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.