25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Satış Giderleri Tarifesine Göre Avans Tamamlanmamış 

Alacaklı vekilinin satış talebinde bulunduğu anlaşıldı.

2004 Sayılı İcra Ve İflas Yasasının  Geçici  18  . Maddesi ” Uygulamaya geçilen il ve ilçelerde, geçiş tarihinden sonra haczedilen mallar hakkında, bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilen 87, 106 ve 110 uncu madde hükümleri uygulanır. Geçiş tarihinden önce haczedilen mallar hakkında ise değişikliklerden önceki hükümler ile ilga edilen hükümlerin uygulanmasına devam olunur.” şeklinde düzenlendiğinden,

Henüz elektronik satış uygulamasına geçilmeyen mahallerde hacizden itibaren altı ay olacağı, Elektronik satış uygulamasına geçilen mahallerde; haczin geçiş tarihinden önce konulması durumunda altı ay, haczin geçiş tarihinden sonra konulması durumunda ise yeni düzenleme uyarınca bir yıl olacağından,

2004 Sayılı İcra İflas Yasasının Geçici 18/3. fıkrasında “106 ncı madde uyarınca çıkarılacak tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten önce satış talep edilmiş olmasına rağmen kıymet takdiri ile muhafaza ve satış giderlerinin tamamının yatırılmadığı hâllerde bu tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde tarifede belirlenen giderlerin yatırılması zorunludur. Bu süre içinde giderler peşin olarak yatırılmazsa satış talebi vaki olmamış sayılır.” şeklinde düzenlendiğinden,

Satış tarifesinin Yürürlüğe giriş tarihinin 08/03/2022 olduğu dolayısı ile 2004 Sayılı İcra İflas Yasasının Geçici 18/3. Fıkrası uyarınca 08/03/2023 tarihine kadar satışa avansı tamamlanmadığından satış talebi vaki olmamış sayılacağından,

Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar  :

  1. Talebin reddine,
  2. HMK 31. Ve 194. Maddesi gereği iş bu kararın gerekçesinin üzerinde hukuki delil gösterilerek talep halinde talebin değerlendirilmesine,

İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hâkimliğine şikâyet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.                                                                          İcra Müdürü