25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

SIRA CETVELİ YAPILMASI KARARI

Müdürlüğümüzün yukarıda esas numarası belirtilen dosyasından yapılan satış neticesinde ekte yer alan tabloda ayrıntıları belirtildiği üzere düşülmesi gereken masraflar düşüldükten sonra bakiye satış .-TL bedeli kalmıştır.

Satışı yapılan mahçuz mal üzerindeki başkaca hacizler olduğu anlaşılmakla İİK.’nun 138.,140.,141.,Maddesi gereği sıra cetveli yapılması gerektiğinden sıra cetveline esas olmak üzere haciz koyan ilgili kurumlardan İİK.’nun 100. Madde bilgilerinin dosyamıza istenmesi ile gelen bilgiler doğrultusunda sıra cetveli yapılarak ilgilere tebliğ ile kesinleşmesine müteakip sıra cetveline göre ödemelerin yapılması gerektiği kanaat ve sonucuna varılarak;

Karar :

1-İİK.’nun 138. Maddesi gereği gereği Haciz, paraya çevirme ve paylaştırma gibi bütün alacaklıları alakadar eden satış masrafının, yediemin ücretinin, tellaliye harcının önce satış tutarından alınarak ilgililerine ödenmesine,

2-Haciz koyan ilgili kurumlardan İİK.’nun 100. Madde bilgilerinin satış tarihi itibari ile dosyamıza istenmesine,

3-İİK.’nun 100. Madde bilgilerinin dosyamıza intikali ile İİK.’nun 140. Maddesi gereği sıra cetvelinin yapılmasına,

4-İİK.’nun 141. Maddesi gereği sıra cetvelinin ilgililere tebliğine,

5-Sıra cetvelinin kesinleşmesine mütekip sıra cetveline göre ödemenin yapılmasına İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi’ne şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi