28 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

SATIŞ TALEBİNDEN VAZGEÇMEDE TAHSİL HARCI

  1. Hukuk Dairesi 2014/11744 E. , 2014/14136 K.
    İCRA TAKİBİNDEN /SATIŞ TALEBİNDEN VAZGEÇME
    FERAGAT HARCINDAN SORUMLULUK
    HARÇLAR KANUNU (492) Madde 25

“İçtihat Metni”
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte alacaklı vekili borçlunun taşınmazının satışını talep ettiklerini daha sonra taşınmazın kaydında bulunan ipotekleri dikkate alarak satış talebinden vazgeçtiklerini , icra müdürünün satıştan vazgeçmenin haczin düşmesi sonucunu doğuracağını belirterek feragat harcının tahsili için kendilerine muhtıra çıkarttığını, söz konusu icra müdürlüğü işleminin iptali istediklerini beyan ederek mahkemeye başvurmuş olup mahkemece şikayetin reddine karar verilmiştir.
492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 23. maddesine göre; “Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır.”
Somut olayda; alacaklı vekili sadece satış talebinden vazgeçmiş olup açıkça hakkın özünden feragat etmiş değildir. Bu durumda mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13/05/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.