28 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TEMİNAT MEKTUBU MEVCUT İKEN HARİCEN TAHSİL

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2018/14751
KARAR NO : 2018/13090

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İstanbul 13. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 15/05/2015
NUMARASI : 2015/161-2015/436

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının temyizine ilişkin dilekçenin reddini mutazammın 18/04/2018 tarihli ve 2018/2172 Esas – 2018/3325 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkikinin davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi …………… tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Düzeltilmesi istenen Yargıtay ilamıyla bunda atıf yapılan mahkeme kararında yazılı gerekçeler ve dosyada mevcut belgeler karşısında istek yerinde görülmediği gibi, HUMK’nin 440. maddesinde yazılı dört halden hiç birine de uymadığından karar düzeltme isteminin İİK’nin 366. ve HUMK’nin 442. maddeleri uyarınca REDDİNE, takdiren 315,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınmasına, 74,80 TL karar düzeltme harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın karar düzeltme isteyenden tahsiline, 10/12/2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.

T.C.
İSTANBUL
13. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2015/161 Esas
KARAR NO : 2015/436
İCRA DOSYA NO : İstanbul 30. İcra Müd. 2011/258 E.
KARAR TARİHİ : 15/05/2015

Şikayetin dosya üzerinden yapılan incelemesi sonunda
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:Şikayetçi vekili tarafından İstanbul 30.İcra Müdürlüğünün 2011/258 Esas sayılı takibiyle ilgili olarak; dosya alacağının müvekkili şirket tarafından haricen tahsil edilerek icra dosyasına bildirim yapıldığını, icra dosyasından hiçbir haciz işlemi uygulanmadığını, icra dosyasından uygulanan bir haciz işlemi bulunmaması ve tahsilatın haricen yapılıp dosyaya bildirilmesi nedeniyle tahsil harcının yarı oranında ( % 2,27) alınması gerekirken icra müdürlüğünce dosya içerisinde teminat mektubu bulunduğundan bahisle % 4,45 oranında tahsil harcı ve % 2 oranında ceza evi yapı harcı talep edilerek dosya borçlusuna teminat mektubunu iade etmediğini, müvekkilinin % 2,27 oranında haricen tahsil harcını dosyaya yatırdığını belirterek usul ve yasaya aykırı müdürlük işleminin iptali için talepte bulunulmuştur.
HMK’nun 320/1. ve İİK’nun 18/3.maddesi gereğince duruşma açılmadan dosya üzerinden karar verilmesi uygun görülmüştür.
İstanbul 30. İcra Müdürlüğünün 2011/258 Esas sayılı dosyasının incelenmesinde; takibin, alacaklı …. San.ve Tic.A.Ş. tarafından borçlu …… Holding A.Ş. aleyhine Tuzla Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/882-2010/727 sayılı 28/10/2010 tarihli ilamına dayanılarak başlatılan ilamlı takip olduğu anlaşılmıştır.
Alacaklı vekili tarafından 27/02/2015 tarihinde icra müdürlüğüne müracaatla; dosya alacağının müvekkili tarafından haricen tahsil edildiği, haricen tahsil harcının haciz öncesi haricen tahsil oranı’nın % 2,27 olduğu belirtilerek tahsili ile dosyanın kapatılmasının ve dosya içerisinde bulunan borçlu tarafından sunulan teminat mektubunun borçluya iadesinin talep edildiği, icra müdürlüğünün aynı tarihli kararıyla,teminatın iadesi talebiyle dosyada tahsil kabiliyeti oluştuğu sonucu çıkarıldığından bu aşamadan sonra haricen tahsil beyanı geldiğinde % 4,55 RTM ve % 2 CEYP alınarak dosyanın kapatılmasına, dosyada bulunan teminat mektubunun borçluya iadesine alacaklı vekilinin %2,27 RTM alınması talebinin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun genel tebliğine ilişkin I sayılı tarifenin icra iflas harçları başlıklı bölümde icra harçları ile ilgili B bölümünün 1/3-b maddesinde “Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan % 9,10 tahsil harcının alınacağı öngörülmüştür 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 23. maddesine göre “Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır.” ( 12. HD., 19.12.2014, 2014/32506-30898). Bu durumda, dosya alacağının haricen tahsil edilmesi nedeniyle takipten vazgeçilmesi üzerine icra müdürlüğünün % 4,55 tahsil harcı alınmasına ilişkin kararında yasaya uymayan bir durum yoktur.
Cezaevi harcı, 2548 sayılı Cezaevleri ile Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1.maddesi uyarınca alacaklıdan tahsil edilen harçtır.
Somut olayda; alacağının haricen tahsil edildiği belirtilerek tahsil harcının hesaplanarak dosyanın kapatılması ve dosyada mevcut teminat mektubunun borçluya iadesi talep edilmiş olup yukarıda açıklanan kurallar çerçevesinde alacağın haricen tahsiline karine teşkil eder. Dolayısıyla icra müdürlüğü kararında usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığından şikayetin REDDİNE karar verilmesi gerekmiştir.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle
1-Şikayetin REDDİNE
2-Peşin harcın karar ve ilam harcına mahsubuna
3-Yargılama giderlerinin şikayetçi üzerinde bırakılmasına, karar kesinleştikten sonra şikayetçi tarafından yatırılan gider avansından artacak kısmın şikayetçiye iadesine dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda tebliğden itibaren 10 gün içinde temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi.15/05/2015