23 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

SATIŞTAN SONRA VAZGEÇMEDE TAHSİL HARCI

12. Hukuk Dairesi  2014/35318 E.  ,  2015/10929 K.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ………….tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlu vekilinin, ihalesi yapılan taşınmazın satış bedelinden dosya borcunun tamamı ile tahsil ve ceza evi harçları alınarak dosyanın tamamen infaz olunduğunu, dosya borcu ve harçlar ödendikten sonra artan satış bedeli olan 75.685,12 TL’nin kendisine iadesi gerektiği halde iadesi gereken bu tutar üzerinden ikinci kez toplam 10.126,60 TL tahsil ve cezaevi harcı alınmasının yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek 25.09.2013 tarihli işlemin iptali ile 10.126,60 TL harcın iadesine karar verilmesi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu; mahkemece, taşınmazın 396.000,00 TL’ye ihale edildiği, takip konusu toplam alacağın ise 365.034,34 TL olduğu, satış sonucu alınması gereken harcın bu toplam alacağın %11,38 ‘i olan 41.540,00TL olması gerekirken alınan harcın 20.855,50 TL olduğu, bu hali ile borçluya ödemede bulunurken icra müdürlüğünce eksik harcın tamamlanmış olduğu, yeniden harç kesilmesinin sözkonusu olmadığından bahisle şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Gaziantep 6. İcra Müdürlüğü’nün 2011/ 3817 Esas No’lu takip dosyasının yapılan incelemesinde, Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2006/272 E., 2009/232 K. sayılı ve 18.06.2009 tarihli menfi tespit ve istirdat ilamına dayalı toplam 365.034,34 TL alacağın tahsili istemi ile ilamlı icra takibine geçildiği, takibin kesinleşmesinden sonra hacizli taşınmazın 18.05.2012 günü 396.000,00 TL’sına ihalesinin yapıldığı görülmektedir. İhale tarihinden önce ve sonra taraflar arasında pek çok kez feragat, ibraname ve protokol düzenlendiği ve satıştan önce de kısmi ibra-itfa yapıldığı görülmektedir. Aynı icra müdürlüğü’nün 2012/2119 Esas no’lu takip dosyasından 25.06.2013 tarihinde 20.056, 45 TL alacak için dosyada artan para bulunması halinde borçluya ödenmeyip haciz konmasının istendiği anlaşılmaktadır.
İcra müdürlüğünce 14.08.2013 tarihinde dosyada mevcut 75.685,12 TL üzerinden %11,38 oranında 8.612,90 TL tahsil harcı ile %2 oranında 1.513,70 TL cezaevi harcı olmak üzere toplam 10.126,60 TL harç kesildiği belirlenmiştir. Şikayete konu icra müdürlüğünün 25.09.2013 tarihli kararında; takip dosyasında feragat içerir karşılıklı ibranameler mevcut olup, bu ibralara ilişkin harçlandırma işlemi yapılmadığından ve bu ödemeler sebebi ile eksik harcın tamamlanmış olduğundan istemin reddine karar verildiği belirtilmiştir.
ESAS NO : 2014/35318
KARAR NO : 2015/10929

2013 yılı için geçerli Harçlar Kanunu tarifesi uyarınca, hacizli taşınmazın satış bedelinden yapılan tahsilat sırasında %11,38 oranında, icra emrinin tebliği üzerine hacizden önce tahsil olunan paralardan %4,55 oranında, hacizden sonra ancak satıştan önce tahsil olunan paralardan %9,10 oranında tahsil harcı alınmalıdır. İİK’nun 23. maddesi uyarınca vazgeçme halinde vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısının alınması gerekir. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır. Öte yandan, haciz konan 2012/2119 Esas sayılı takip dosyasına ilişkin tahsil harcının İİK’nun 28. maddesine göre alacağın ödenmesi sırasında haciz konan o dosyadan tahsil edilebilir. Bu haciz sebebi ile tahsil harcının haciz uygulanan şikayete konu icra dosyasından kesilmesine yasal olarak imkan yoktur. O halde, mahkemece; dosya kapsamındaki feragat ve ibranameler dikkate alınarak 14.08.2013 tarihi itibarı ile alınması gereken eksik harç bulunup bulunmadığı, varsa alınması gereken eksik harç miktarı HMK’nun 266. maddesi uyarınca gerektiğinde konusunda uzman bilirkişi marifeti ile yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak inceleme yaptırılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yazılı gerekçeyle sonuca gidilmesi isabetsizdir.
SONUÇ :Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.04.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.