5 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

REHİN ALACAKLISININ BAŞLATTIĞI GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİPTEN SATILAN MAHCUZUN SATIŞ BEDELİNİN REHİN ALACAKLISINA ÖDENMESİNDE TAHSİL HARCI ORANI

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO : 2015/2306
KARAR NO : 2015/12885

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Bakırköy 1. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 18/07/2014
NUMARASI : 2014/887-2014/1032
DAVACI : Enka Paz. İhr.İth.A.Ş
DAVALI :

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Asye Parlak tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK. 366. ve HUMK. 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 27,70 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07/05/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.
BAKIRKÖY
1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/887 Esas
KARAR NO : 2014/1032
İCRA DOSYA NO : 4.İcra – 2006/10572

DAVACI : ….. PAZ. İHR.İTH.AŞ –
DAVALI : HASIMSIZ
DAVA : Şikayet (İcra Memur Muamelesi)
DAVA TARİHİ : 09/07/2014
KARAR TARİHİ : 18/07/2014
KARAR YAZILIŞ TARİHİ : 21/07/2014
Mahkememizde açılan davanın icra dosyası ile birlikte incelenmesi sonucunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
Davacı vekili mahkememize verdiği 09/07/2014 tarihli dilekçesinde özetle; icra müdürlüğünün eksik yatırılan harcın tamamlattırılmasına dair işleminin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Bakırköy 4. İcra Md. 2006/10572 Esas sayılı dosyası incelenmiş, alacaklı tarafından borçlu aleyhine icra takibi yürütüldüğü, kesinleşen takipte bir kısım araçların satışına karar verildiği, bu araçlardan 54 YU…. Plakalı aracın takyidat listesinde aracın kaydında 09/11/2006 tarihli ….. Paz. Lehine ve 25/08/2008 tarihli ………… Gıda Ltd. Şti adına rehin göründüğünden asıl dosyadaki takibin aracın rehninin paraya çevrilmesi yolu ile takip olup olmadığı, ayrıca rehinli takip ise rehin lehtarından söz konusu aracın rehin bedelinin altında satışına muvafakat edip etmediği, 15/02/2011 tarihli yazı ile sorulmuş, asıl icra dairesince 22/02/2011 karşılık yazı cevabında müdürlüklerinin 2006/10572 Esas sayılı dosyasında 7 örnek ödem emri ile takip yapıldığını, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip olmadığını ancak rehin alacaklısı ….. Paz. Şti vekilince adı geçen araçların rehin bedeli adı altında muvafakat ettiğinin bildirildiği görülmüş, icra dairesinin 09/07/2014 tarihli işlemi incelenmiştir.
3652 sayılı yasa ile değişik İİK.18/1 maddesi “İcra mahkemesine arz edilen hususlar ivedi işlerden sayılır ve bu işlerde basit yargılama usulu uygulanır” ve HMK.320/1 madde ve fıkrasınca “Mahkeme, mümkün olan hallerde tarafları duruşmaya davet etmeden dosya üzerinde karar verir.” amir hükümlerince dava icra müdürlüğünün işlemini şikayet niteliğinde bulunduğu davanın niteliği gereği toplanacak bir delil bulunmadığından icra dosyasının incelenmesinden dosya üzerinden karar verilmiştir.
Şikayet dilekçesinin içeriği ve icra dosyasının incelenmesinde; davacı icra dairesinin 09/07/2014 tarihli işlemini şikayet etmiştir. İncelenen talimat icra dosyası ve (asıl icra dairesinin) Akhisar 1. İcra Daresinin 22/02/2011 tarihli karşılık yazı cevabında takibin ilamsız takip olup rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip olmadığı, her ne kadar araç alacağa mahsuben satılmış ise de rehnin paraya çevrilmesi yolu takip olmadığı, takibin ilamsız takip olduğu, söz konusu aracın satışının gerçekleştiği, satış harcının %9.9 alınması gerektiği, eksik harcın HK 32. Mad. Uyarınca icra müdürlüğünce tamamlattırılması işlemi usul ve yasaya uygun bulunduğundan şikayetin reddine karar vermek gerekmiştir.
H Ü K Ü M:Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
Davanın REDDİNE,
Başlangıçta alınan 25,20 TL harcın karar ve ilam Harcı SAYILMASINA,
Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde BIRAKILMASINA,
Yargıtay ilgili Hukuk Dairesine gönderilmek üzere mahkememize (ya da mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yerdeki aynı dereceli bir mahkemeye ) verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle hükmün açıklanması sırasında hazır bulunanlar yönünden bu tarihten, yokluklarında hüküm verilenler yönünden ise kararın bunlara tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 günlük süre içerisinde Temyiz yolu açık olmak üzere tarafların yokluğunda karar verildi. 18/07/2014