13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TAHSİL HARCININ İCRA EMRİNDEKİ ALACAĞA EKLENMESİ TALEBİ

12. Hukuk Dairesi         2016/11753 E.  ,  2016/21198 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından nafaka ara kararına dayalı olarak genel haciz yoluyla ilamsız icra takibine başlandığı, alacaklının Elazığ 1.Aile Mahkemesi’nin 04/11/2014 tarih ve 2014/141 Esas-2014/740 Karar sayılı ilamını sunarak, icra emri tebliğini talep etmesi üzerine, icra müdürlüğünce örnek 4-5 icra emri düzenlendiği, icra emrinde aylık nafaka borcunun 365,92 TL olarak gösterildiği, borçlunun ise icra mahkemesine yaptığı başvuruda, hükmedilen 350,00 TL nafakanın tahsili için icra takibi yapıldığı halde, ödeme emrinde 365,92 TL aylık nafakanın talep edildiğini ileri sürerek icra emrinin ve takibin iptalini talep ettiği görülmektedir.
492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 28/b maddesinde; “İcra takiplerinde tahsil harcı, alacağın ödenmesi sırasında, ödeme yapılmayan hallerde harç alacağının doğması tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir. Harç alacağı icranın yerine getirilmesiyle doğar” hükmü yer almaktadır.
Elazığ 1.Aile Mahkemesi’nin 2014/141 Esas-2014/740 Karar sayılı ilamında; “18.03.2014 tarihinde hüküm altına alınan aylık 250,00 TL nafakanın karar tarihi itibariyle aylık 350,00 TL’ye yükseltilmesine, karar kesinleştikten sonra yoksulluk nafakası olarak devamına” karar verilmiştir
Şikayete ilişkin olarak icra mahkemesince evrak üzerinde yapılan inceleme sonucunda; hükmedilen 350,00 TL nafaka alacağı için %4,55 oranında tahsil harcı alınacağı, buna göre alınması gereken tahsil harcının 15,925 TL olduğu, 350,00 TL nafaka borcu ve 15,92 TL tahsil harcı toplamı üzerinden icra emri çıkartılmasında usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı gerekçesi ile şikayetin reddine karar verilmiş ise de, yukarıda anılan madde uyarınca tahsil harcınınicra emrindeki alacağa eklenmesi suretiyle tahsili talep edilemez.
O halde mahkemece, icra emrinin, Elazığ 1.Aile Mankemesi’nin kararı ile hükmedilen nafaka bedelini aşan 15,92 TL’lik kısmının iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.10.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.