20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TAKİP TALEBİ BULUNMAYAN ALACAKLIYA ÖDEMEDE TAHSİL HARCI ORANI

12. Hukuk Dairesi         2016/9391 E.  ,  2017/827 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVALILAR : Borçlular:…,…

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile başlatılan takipte taşınmazın üçüncü kişiye ihale edilmesinden sonra, aynı zamanda ipotek alacaklısı da olmasına rağmen ipotek alacağı için ayrıca bir icra takibi yapılmamış olmasına karşın, ihale bedeli üzerinden tahsil harcının %2,27 yerine %11,38 olarak hesaplanıp fazla harç tahsil edildiğini ileri sürerek fazla tahsil edilen harcın iadesini talep etmiş, icra müdürlüğünce Harçlar Kanun’una ekli 1 sayılı tarifenin icra iflas harçlarını düzenleyen B-l-3c maddesine uygun harç alındığı gerekçesi ile talep reddedilmiş, alacaklının memur işlemini şikayeti üzerine mahkemece, şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür.
30.12.2013 tarihli ve 28867 Sayılı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Harçlar Kanunu Genel Tebliğinin icra harçları kısmının 3. maddesinin e) fıkrasında, takip talebi bulunmayan alacaklılara, İcra ve İflas Kanunu’nun 125. maddesinin 3. fıkrası gereğince ödenen paralardan %2,27 oranında harç alınacağı belirtilmiştir.
Somut olayda, ihale bedeli alacaklıya İcra ve İflas Kanunu’nun 125. maddesinin 3. fıkrası gereğince ödendiğinden ihale bedeli üzerinden alınması gereken harç %2,27 oranında olmalıdır.
O halde mahkemece, şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.01.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.