24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU HARÇ

17. Hukuk Dairesi         2016/12089 E.  ,  2019/6373 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki bedensel zarar nedeniyle açılan tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili ve dahili davalı SGK Başkanlığı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:


-K A R A R-


Davacı vekili; davalı … şirketi nezdinde ZMMS poliçesi ile sigortalı bulunan, dava dışı … ‘ün (ceza yargılaması sonucunda … olduğu anlaşılmış) alkollü bir şekilde kullandığı aracın, petrol istasyonu önünde aracı bozulan arkadaşına yardım etmek için duran müvekkili …’na sinyal ve park lambaları yanar vaziyette olan kamyonundan tamir sandığını aldığı esnada çarpması neticesinde 20/11/2008 tarihinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle müvekkilinin yaralandığını ve malul kaldığını ve trafik kazası neticesinde yaralanması sebebi ile yapılmış olan tedavi masrafları bulunduğunu beyanla fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak, maluliyet nedeniyle 10.000,00 TL maddi tazminatın ve 4.690,00 TL tedavi giderinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Dahili davalı vekili;davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, kararda yazılı gerekçelerle ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın ve ıslah talebinin kabulü ile 81.489,03 TL maluliyet, 26.154,61 TL geçici iş gücü kaybı nedeniyle olmak üzere toplam 107.463,64 TL maddi tazminatın dava tarihi olan 12/10/2009 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalı …Ş. (Yeni ünvanı Sampo Japan Sigorta A.Ş)’den (Sigorta Poliçesi limiti ile sınırlı olmak üzere) tahsili ile davacıya verilmesine, 4.690,00 TL
tedavi giderinin ise dahili davalı SGK’dan dava tarihi olan 12/10/2009 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsili ile davacıya verilmesine, dair verilen karar davalı vekili ve dahili davalı SGK Başkanlığı vekili tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir.
Dava, trafik kazası nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına; yargılama sırasında alınan, Adli Tıp Uzmanı Dr. … tarafından düzenlenen 28.01.2011 tarihli maluliyet oranının belirlenmesine ilişkin bilirkişi raporuna davalı tarafça itiraz edilmediği ve anılan rapordaki %7,2 maluliyet oranı yönünden davacı taraf yararına usuli kazanılmış hak oluştuğu hususları gözetildiğinde, davalı …Ş. vekilinin tüm, dahili davalı SGK Başkanlığı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-5502 sayılı … Yasası’nın 36. maddesi uyarınca davalı Kurum karar ve ilam harcından muaf olduğu halde aleyhine harca hükmedilmesi,doğru değil bozma nedeni ise de, bu konudaki yanılgıların giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden, 6100 sayılı HMK.’nun geçici 3. maddesi delaletiyle mülga 1086 sayılı HUMK’nun 438/7. maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ:Yukarıda Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı …Ş. vekilinin tüm, dahili davalı SGK Başkanlığı vekilinin sair sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenle, dahili davalı … vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hüküm fıkrasının (2) nolu bendinde yer alan, “%4,18’sine tekabül eden 297,31 TL’sinin dahili davalı SGK’dan alınarak” ibareleri çıkartılarak fıkranın sonuna gelmek üzere “dahili davalı …’nun harçtan muaf olması nedeniyle karar ve ilam harcı alınmasına yer olmadığına,” ibarelerinin eklenmesi suretiyle hükmün bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 6.957,71 TL kalan onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına 20/05/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.