20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Tahsil harcının sorumlusu daima borçludur

12. Hukuk Dairesi         2018/1892 E.  ,  2018/5157 K.

tahsil harcının sorumlusu daima borçludur (İcra ve İflas Kanunu, md.15).”

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi …tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayetçi 3. kişi … San. ve Tic. A.Ş. icra mahkemesine başvurusunda; aynı alacağa dayalı olarak alacaklı banka tarafından şikayete konu … 11. İcra Müdürlüğü’nün 2005/9647 Esas sayılı ilamlı takip dosyasının yanısıra yine … 11. İcra Müdürlüğü’nün 2005/9618 Esas sayılı ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılan takip dosyasının bulunduğunu, ipotekli takip dosyasında yapılan tahsilatlar nedeniyle icra müdürlüğünce takip çıkışı üzerinden % 2,27 oranında tahsil harcı alındığını, alacaklı banka tarafından ipotekli takip dosyasındaki bu tahsilatların ilamlı takip dosyasına bildirilmesini müteakip, ilamlı takip dosyasında da icra müdürlüğünce verilen 15.01.2015 tarihli kararla, bu dosyada ortaya çıkan tahsil harcı oranının daha yüksek olması nedeniyle ipotekli takip dosyasından alınan ancak eksik kalan harcın ikmaline karar verildiğini, fakat ipotekli takip dosyası ile tahsilde tekerrür etmemek üzere başlatılmış olan ilamlı icra takibi dosyasında yeniden tahsil harcı alınması işleminin usulsüz olduğunu, zira tahsilatın tek ve ipotekli takip dosyasında yapılmış olup tahsil harcının da bir kez ve tahsilat yapılan dosyadan alınması gerektiğini ileri sürerek ilamlı takip dosyasında icra müdürlüğünce verilen 15.01.2015 tarihli kararın iptalini istemiş, mahkemece, şikayetin esası incelenerek reddine karar verilmiştir.
Harç, yapılan bir hizmet karşılığı olarak Devletin aldığı paradır. Medeni Usul Hukukunda olduğu gibi, İcra hukukunda da harç ve giderler sonuçta haksız çıkan tarafa yükletilir.
492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 28/b maddesine göre, tahsil harcı alacağın ödenmesi sırasında yatırılan paradan tahsil edilir.
İcra ve İflas Kanunu’nun 15. maddesi ise, kanunda tersine hüküm bulunmadıkça, bütün harç ve masrafların borçluya ait olduğunu, bunların neticede ayrıca hüküm ve takibe hacet kalmaksızın borçludan tahsil olunacağını öngörmektedir.
Harçlar Kanunu’nun 32. maddesine göre de, ilgilisi tarafından ödenmeyen harçları diğer taraf ödeyebilir ve ödenen bu para sonuçta ayrıca bir isteğe gerek olmaksızın hükümde nazara alınır.
Değinilen bu kanun hükümlerine göre, tahsil harcının sorumlusu daima borçludur (İcra ve İflas Kanunu, md.15).
Somut olayda; şikayete konu … 11. İcra Müdürlüğü’nün 2005/9647 Esas sayılı ilamlı icra takibinde, şikayetçi … San. ve Tic. A.Ş.’nin taraf olmadığı anlaşılmaktadır. Adı geçen şikayetçinin icra takibinde borçlu sıfatını taşımaması nedeniyle tahsil harcının ikmaline yönelik icra müdürlüğü işlemini şikayette bulunamayacağı açıktır.
Bu durumda, mahkemece, şikayetin aktif husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken, işin esası incelenerek yazılı gerekçeyle hüküm tesisi isabetsiz ise de, sonuçta istem reddedildiğinden, sonucu itibariyle doğru olan kararın onanması gerekmiştir.
SONUÇ: Şikayetçinin temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 35,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.