25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TAKİP İPTALİ HALİNDE PEŞİN HARCIN İADESİ TALEBİNİN REDDİ KARARI

                T.C.

              …………..

İCARA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO       :

KONU                : Takip iptali halinde peşin harcın iadesi

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.

Dilekçe ve dosya incelendi ;

Alacaklı vekilinin “Takip sehven açılmıştır. Peşin Harcın iadesi ile takibin iptal edilerek kapatılmasını talep ederim” şeklinde talepte bulunduğu anlaşıldı.

12. Hukuk Dairesi  2016/17682 E.,2017/9647 K. (Konya 1. İcra Hukuk Mahkemesi  2015/1014 E. , 2015/1166 K.)Sayılı Kararlarında “…..peşin harcın  iadesinin  ancak mahkemeye müracaata mecbur kalınması şartına bağlandığı görülmektedir. Somut olayda alacaklı tarafından bu yönde yapılmış bir iddia ve ispat görünmemektedir. İlamsız takiplerden peşin harç alınması takibin ciddiyetini temin etmek ve asılsız takip taleplerine engel olmak amacına dayanmaktadır. Başlangıçta alacaklıdan alınan peşin harç ileride haklı çıkması halinde borçluya yükletilmektedir. Davaya konu takipte de neticede alacaklının haksız çıkmış olması nedeniyle borç külfetine katlanması gerekmekte olup, dolayısıyla memur işleminin usul ve yasaya uygun bulunduğu anlaşılmakla” şeklinde karar verildiğinden, 

Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

KARAR                            :

1- Talebin reddine,

İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.

İcra Müdürü/Yardımcısı

İcraguncesi.com arama kodu K000010