20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

HARÇTAN ALACAKLI TARAFIN MUAF OLMADIĞINA DAİR KARAR

               T.C.

              …………..

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO       :

KONU               :Tahsil harcından alacaklı tarafın muaf olmadığı hakkında.                   

Alacaklı vekilinin dosyaNo  esas sayılı talepleri dosyamıza gelmekle okundu.

Talep ve dosya incelendi;

Alacaklı vekilinin taleplerinde müvekkilinin her türlü harçtan muaf olduğunu belirterek harç alınmadan dosyaya yapılan tahsilatın hesaplarına aktarılmasını talep ettiği anlaşıldı.

İİK.nun 15. maddesine göre yasada hilafı yazılı değil ise, bütün harç ve masraflar borçluya ait olup ayrıca hükme hacet olmaksızın borçludan tahsil olunur. Sadece cezaevi harcı 2548 sayılı Yasanın 1/2. maddesi gereğince borçluya yükletilemez ise de, tahsil harcının yükümlüsü borçlu olduğundan alacaklıya ödeme yapılırken tahsil harcının düşülmesi gerektiğinden Yargıtay 12. Hukuk dairesinin 2003/10116  Esas,2003/12273  Karar sayılı  ve 29/05/2003  tarihli kararları da bu yönde olduğundan 492 Sayılı Harçlar Kanunun 28/b maddesi gereği tahsil harcının alınması ve  2548 sayılı Yasanın 1/2. maddesi gereği cezaevi ve yapı pulu harcının sorumlusu alacaklı taraf olmakla dosyamızda alacaklı tarafın harçtan muaf olduğu anlaşıldığından ceza evi ve yapı pulu harcının alınmaması gerektiği kanaat ve sonucuna varılarak,

KARAR                            :

1-Dosyamızdan yapılacak ödemelerden takip çıkışı ile sınırlı olmak kaydı ile Tahsil harcının alınarak ödeme yapılmasına,

2-Cezaevi ve yapı pulu harcının alınmasına yer olmadığına;

İİK.nun 16. maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi’ne verilen kararın şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.

İcra Müdürü/Yardımcısı

İcraguncesi.com arama kodu K00009