20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Taraflar arasındaki kredi sözleşmesi Tebligat Kanun’nun 35 son maddesinde belirtilen nitelikte bir sözleşme olmadığından ödeme emri tebligatının tebliğ edilemeden gelmesi üzerine TK’nun 35/son maddesine göre tebliğ yapılmasına karar verilemez.

Taraflar arasındaki kredi sözleşmesi Tebligat Kanun'nun 35/son maddesinde belirtilen nitelikte bir sözleşme olmadığından ödeme emri tebligatının tebliğ edilemeden gelmesi üzerine TK'nun 35/son maddesine göre tebliğ yapılmasına karar verilemez.

12. Hukuk Dairesi         2006/5592 E.  ,  2006/8237 K.

MAHKEMESİ : Konya 2. İcra Mahkemesi
TARİHİ : 09/02/2006
NUMARASI : 2006/151-220

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Taraflar arasındaki kredi sözleşmesi Tebligat Kanun’nun 35/son maddesinde belirtilen nitelikte bir sözleşme olmadığından ödeme emri tebligatının tebliğ edilemeden gelmesi üzerine TK’nun 35/son maddesine göre tebliğ yapılmasına karar verilemez.
Bu nedenle anılan maddeye göre yapılan tebliğ usulsüz olup mutteli tarihi 1.2.2006 olarak tebliğ tarihinin düzeltilmesine ve bu tebliğ tarihine göre takip henüz kesinleşmeden konulan emekli maaş haczinin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ  : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 18.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.